данъчно третиране на посреднически услуги по осигуряване на персонал за кораби във връзка с формиране на облагаем оборот за регистрация по ЗДДС

Изх. № 24-31-51……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данъчно третиране на посреднически услуги по осигуряване на персонал за кораби във връзка с формиране на облагаем оборот за регистрация по ЗДДС
Уважаема госпожо,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-31-51/ 09.02.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
За режима на данъчното облагане по ЗДДС от значение е видът на доставката – на стока или услуга, както и мястото на изпълнение на доставката. От изложеното в запитването е видно, че дружеството осъществява посредническа дейност при наемане на персонал на кораби. Посочено е, че контрагентите са лица от ЕС, а корабът, на който започват работа наетите морски специалисти плава под флаг извън Еврозоната.
Съгласно чл.21 ал.З от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект -мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1. получателят е лицеустановено извън Общността, или данъчно задължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът;
2. доставяните услуги са с предмет посочен в т.2 на чл.21 ал.З от ЗДДС.
Услугата свързана с осигуряване на персонал, както и посредническите услуги, извършени от лице действащо от името и за сметка на друго лице, във връзка с услугите по наемане на персонал, са сред посочените в чл.21 ат.З, т.2 от ЗДДС, съответно букви ,, е“ и „н“. От запитването не става ясно от името и за сметка на кое лице се осъществява посредничеството – на физическите лица – морски специалисти или корабопритежателя, което е от съществено значение за определяне мястото на изпълнение на доставката.
В случай, че получателят е данъчно задължено лице установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът и това лице няма седалище или постоянен обект по смисъла на §1, т. 10 от ДР на ЗДДС на територията на Р България, е налице доставка с място на изпълнение извън територията на страната.
Доставките с място на изпълнение извън територията на страната не попадат в обхвата на облагаемите доставки по смисъла на чл. 12, ал.1 от ЗДДС, поради което не следва да участват при формиране на облагаемия оборот по чл.96, ал.2, необходим за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от ЗДДС.
В случай, че получатели на посредническите услуги са физически лица. които не са данъчно задължени, то няма да е изпълнено условието поставено в т.1 на чл.21, ал.З от ЗДДС, поради което мястото на изпълнение следва да се определи съобразно основния принцип заложен в чл.21 ал.1 от ЗДДС и това ще е мястото, където представляваното от Вас дружество в качеството му на доставчик е установило своята независима икономическа дейност или има постоянен обект, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ’

Оценете статията

Вашият коментар