прилагане на разпоредбите на чл. 46 от ЗДДС.

Изх. № 24-31-50
Дата: 12.06.2009 год.
ЗДДС, чл. 12, ал. 1;
ЗДДС, чл. 26, ал. 2;
ЗДДС, чл. 46, ал. 1, т. 1;
ЗДДС, чл. 128.
Относно: прилагане на разпоредбите на чл. 46 от ЗДДС.
I. Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-31-50/07.04.2009 г. сте изложили следната фактическа обстановка:
ЕТ “…………..“ възнамерява да извършва дейност като заложна
къща.
II. Поставените въпроси по същество са свързани със следното:
Може ли да се счита, че залогът на вещи срещу определена сума представлява финансова услуга по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС?
Какъв е данъчния режим – освободена или облагаема доставка е получената такса за съхранение на заложената вещ от заложната къща?
Има ли ограничения в размера на таксата за съхранение на заложената вещ, каквото съществува при размера на лихвата при отпускане на заем?
Може ли заложната къща да закупи и отдаде под наем земеделска земя?
Ш. Нормативна уредба:
чл. 26, ал. 2 от ЗДЦС
чл. 46, ал.1, т.1 от ЗДДС чл. 128 от ЗДДС
чл. 12, ал.1 от ЗДДС
IV. Становище на ЦУ на НАП:
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по така поставените въпроси изразяваме следното становище:
С Наредба за дейността на заложните къщи (обн. ДВ бр. 16 от 27.02.2009г.), в сила от 27.02.2009 г., приета на основание § 23, ал. 2 от ПЗР на ЗИД на Валутния закон, са определени условията и редът за предоставяне по занятие на заеми, обезпечени със залог, изискванията към заложните къщи и към дейността им, както и особени правила за сключваните от тях сделки.
Съгласно чл. З от наредбата, заложна къща е лице, което по занятие предоставя парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи. Отношенията между
заложна къща изаемателя се уреждат с договор, във формата на заложен билет, по образец съгласно приложение № 4 от наредбата. Със сключването на договора, заложната къща се задължава да предостави на заемателя паричен заем, обезпечен със залог върху движима вещ, а заемателят от своя страна да върне заетата парична сума и да плати уговорените лихви и такси.
Залогът върху вещ при предоставяне на паричен кредит служи за обезпечаване на кредита. Той няма характер на насрещна престация /лихва/ за договарянето, отпускането и управлението на кредит, поради което не се счита за финансова услуга по чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС. Учредяването на залог не е доставка по смисъла на ЗДДС, тъй като същият само обезпечава освободената финансова услуга (заема), а сам по себе си залога нито е прехвърляне на собственост върху стока, нито е услуга.
По смисъла на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС освободена доставка е договарянето, отпускането и управлението на кредит срещу насрещна престация /лихва/ от лицето, което го отпуска.
Следователно лихвата, която заложната къща получава от получателя по доставката, като възнаграждение за извършените му финансови услуги от заложната къща по договаряне, отпускане и управление на кредит, попада в хипотезата на чл. 46, ал. 1, т. 1 от ЗДДС и следва да се разглежда като освободена доставка.
Доставката във връзка с такса за съхранение за заложената вещ от заложната къща не попада в обхвата на освободени доставки по чл. 46 от ЗДДС. За същата е приложима разпоредбата на чл. 12, ал. 1 от ЗДДС и доставката е облагаема.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар