данъчно третиране по ЗДДС на посреднически услуги по осигуряване на персонал за плавателни съдове, осъществявани от името и за сметка на корабособственици със седалище извън ЕС

Изх. № 24-31-52……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данъчно третиране по ЗДДС на посреднически услуги по осигуряване на персонал за плавателни съдове, осъществявани от името и за сметка на корабособственици със седалище извън ЕС
Уважаеми господин,
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-31-52/ 09.02.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
За режима на данъчно облагане по ЗДДС от значение е видът на доставката – на стока или услуга, както и мястото на изпълнение на доставката. От изложеното в запитването е видно, че описаният от Вас случай се отнася до доставка на услуга с предмет посредничество по осигуряване на персонал за плавателни съдове, осъществявани от името и за сметка на корабособственици със седалище извън ЕС.
Съгласно чл.21 ал.З от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект -мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1.получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено лице,
установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчикът:
2.доставяните услуги са с предмет посочен в т.2 на чл.21 ал.З от ЗДДС.
От изложеното в запитването е видно, че дружеството извършва посредническа дейност по наемане на персонал на кораби. Услугата свързана с осигуряване на персонал, както и посредническите услуги, извършени от лице действащо от името и за сметка на друго лице, във връзка с услугите по наемане на персонал, са сред посочените в чл.21 ал.З, т.2 от ЗДДС, съответно букви „ е“ и „н“. В случай, че получателят е лице установено извън Общността и същото няма седалище или постоянен обект по смисъла на § 1, т. 10 от ДР на ЗДДС на територията на Р България, е налице доставка с място на изпълнение извън територията на страната. За този вид доставки, на датата на възникване на данъчното събитие, на основание чл.25, ал.З. т.2 от ЗДДС за доставчикът възниква основание за освобождаване от начисляване на данък. Предвид разпоредбата на чл. 114, ал.1, т. 12 от ЗДДС във връзка с чл.79, ал.2 изр. второ от ППЗДДС във фактурата задължително следва да се впише правното основание, въз основа на което данък не се
1
начислява. В конкретния случай като основание следва да бъде записан чл.21. ал.З, т.2, б. „н“ от ЗДДС, тъй като според него се определя мястото на изпълнение на доставката. ЗДДС, както и правилникът за неговото прилагане не съдържат други разпоредби, които да определят документите, с които трябва да разполага лицето-доставчик. за удостоверяване наличието на обстоятелствата, свързани с определяне мястото на изпълнение на доставката.Без да са изчерпателно изброени това могат да бъдат всички документи относими към извършваната услуга, като: фактура за доставката, договор за посредничество и други.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
//’

Оценете статията

Вашият коментар