данъчно третиране на приходи от дивиденти, получени от дъщерно дружество, установено в Република Македония

Изх. № 26-M-23
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно третиране на приходи от дивиденти, получени от дъщерно дружество, установено в Република Македония
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО,
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 26-М-23/14.03.2007г., изразявам следното становище:
В запитването си посочвате, че от 2001 г. „==“ ЕООД има собствена фирма -самостоятелно юридическо лице в Република Македония, което подлежи на облагане според законодателството на същата държава. Резултатите от дейността на македонското дъщерно дружество се включват в консолидирания отчет на „===“ ЕООД. Във връзка с тези обстоятелства се поставя въпроса относно това какъв данък дължи „====“ ЕООД в България за печалбата на македонското дъщерно дружество.
От така изложената фактическа обстановка възниква неяснота относно консолидирането на отчета на „===“ ЕООД. Следва да се има предвид, че счетоводният финансов резултат на „===“ ЕООД, който подлежи на данъчно преобразуване и съответно е база за установяване на данъчния финансов резултат, е този на „====“ ЕООД. Този финансов отчет не следва да бъде обединяван с отчета на македонското дружество чрез събиране на сходни позиции по активи, пасиви, собствен капитал, приходи и разходи и елиминиране на вътрешногруповите салда, сделки, приходи и разходи.
Доколкото в запитването не е посочено коя е приложимата счетоводна база за изготвяне на финансовите отчети, настоящето становище се базира на презумпцията, че дружеството прилага Националните стандарти за финансови отчети за малки и средни предприятия.
Съгласно т. 13 от СС 27 – Консолидирани финансови отчети и отчитане на инвестициите в дъщерни предприятия, инвестициите в дъщерни предприятия се отчитат по един от следните начини:
а) по себестойност – в съответствие със СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия;
б) по метода на собствения капитал – в съответствие със СС 28 – Отчитане на инвестициите в асоциирани предприятия;
в) като държани за продажба финансови активи в съответствие със СС 32 – Финансови инструменти.
Във Вашето запитване не е посочен избраният в счетоводната политика на дружеството метод за отчитане на инвестицията, но независимо от това в аспекта на данъчното третиране на разпределените дивиденти от македонското дружество е необходимо да имате предвид следното:
Съгласно чл.27, ал.1, т.1 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица. Аналогично е данъчното третиране и на начислените счетоводни приходи в местно дружество майка в резултат на разпределение на дивиденти от негово дъщерно дружество от държава членка на Европейската общност, при спазване на условията на Глава осемнадесета от ЗКПО.
По отношение на счетоводните приходи от дивиденти, начислени от дружества извън горепосочените (местни за България юридически лица или дъщерни дружества от държава членка на Европейската общност) ЗКПО не съдържа специални разпоредби. Следователно счетоводните приходи в резултат на разпределение на дивиденти от македонското дружество са признати за данъчни цели и с тях не се преобразува (намалява) счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат.
В случай, че реализираният от „….“ ЕООД доход от дивидент е обложен в Македония съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 2 от СИДДО с Македония, за така удържания и внесен данък, с цел елиминиране на двойното данъчно облагане, българското дружество може да приложи метода на обикновен данъчен кредит на основание чл. 24, ал. 1 от спогодбата.
//

Оценете статията

Вашият коментар