Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за о

Изх. № 26-M-60
Дата: 30.04.2013 год.
КСО, чл. 5, ал. 4, т. 1;
Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.
ОТНОСНО:Въпроси, свързани с прилагане на разпоредбите на Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица.
В отговор на Ваше запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите /НАП/ с вх. № 26-М-60 / 19.02.2013 г., Ви уведомяваме следното:
На основание чл. 5, ал. 4, т. 1от Кодекса за социално осигуряване /КСО/, работодателите представят данни /декларации/ за осигурителния доход, осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, Учителския пенсионен фонд, здравното осигуряване, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, вноските за фонд “Гарантирани вземания на работниците и служителите“, дните в осигуряване и облагаемия доход по Закона за данъците върху доходите на физическите лица – поотделно за всяко лице, подлежащо на осигуряване. Съдържанието, сроковете, начинът и редът за подаване и съхраняване на тези декларации са определени в Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица /Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г./ (чл. 5, ал. 6 от КСО).
Въз основа на изложената в писмото Ви фактическа обстановка и съгласно указанията за попълване на декларация образец № 1 “Данни за осигуреното лице“, Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1 от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г., декларация образец № 1, следва да се попълни по следният начин:
Освен идентифициращите данни за лицето, осигурителя и периода (като: месец, година, код на задълженото лице, ЕГН, вид осигурен и др.) в декларацията се попълват и:
?полето на точка 16 „Дни в осигуряване – общо”;
?полето на точка 16.2 „Дни във временна неработоспособност, с изключение на дните, посочени в т. 16.5, 16.6 и 16.А“ – в две позиции се попълват дните във временна неработоспособност поради болест, гледане на болен член на семейството, бременност и раждане, санаторно-курортно лечение, карантина с право на обезщетение и/или
?полето на точка 16.3 „Дни за отглеждане на малко дете и в неплатен отпуск за бременност и раждане“ – в две позиции се попълват дните за отглеждане на малко дете;
?полето на т. 19 „Сума за социални разходи, върху която се дължат осигурителни вноски“ – попълва се сумата за социални разходи, давани постоянно или периодично, пряко на лицата по чл. 4, ал. 1 и 2 от КСО в пари или в натура, върху която се дължат осигурителни вноски за социално и за здравно осигуряване.
ЗАМЕСТНИК-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
:
/СТОЯН МАРКОВ/

Оценете статията

Вашият коментар