ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ В СЛУЧАЙ НА ДОСТАВЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА СТРАНА ПО ДОГОВОР ЗА НАЕМ

Изх. № 26-K-47
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: ПРАВОТО НА ДАНЪЧЕН КРЕДИТ В СЛУЧАЙ НА ДОСТАВЕНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА ЕНЕРГИЯ НА ЛИЦА, КОИТО НЕ СА СТРАНА ПО ДОГОВОР ЗА НАЕМ
Видно от информацията в запитването, поставените въпроси касаят случаите. известни в практиката, като префактуриране на разходи за електрическа енергия, но в хипотезата, когато заплащането на тази енергия от фактическия й получател не е обвързано с задължението за плащане, възникващо по силата на договор за наем.
Но отношение данъчното третиране на тези сделки трябва да се има предвид следното:
Предмета на доставката е стока по смисъла на чл.5. ал.1 от ЗДДС:
Доставката е облагаема на основание чл. 12. ал. 1 от ЗДДС;
Данъчна основа се определя по правилото па чл.29. ал.2 от ЗДДС (чл.29, ал.З. т.З от ЗДДС не е приложим);
Датата на данъчното събитие се определя по реда на чл.25. ал.4 от ЗДДС. т.е. всеки период, за който е уговорено плащане, се смята за отделна доставка и данъчното събитие за пея възниква на датата, на която плащането е станало дължимо;
Начисляването и документирането на изискуемия данък за доставката се извършва по общите правила;
Правото на данъчен кредит ще е налице, когато са изпълнени предпоставките, регламентиращи това право, предвидени в Глава седма – ..Данъчен кредит“ от ЗДДС.
От казаното до тук е видно, че прилагането на разпоредбите от ЗДДС не е обвързано с изискванията на нормативната уредба касаеща реда и условията за електроразпределение.
Но същество двата поставени въпроса касаят правото на данъчен кредит в случай, когато при условията на свободно договаряне е налице съгласие между страните, описани в запитването. Предвид това, въз основа на посочени те по-горе разпоредби, които съответстват на общите правилата за касаещи единното облагане на доставките на територията на общността, израз на която е н практиката па европейския съд. следва да имате предвид, че:
1. Условията за възникване и упражняване на правото па данъчен кредит не се обвързват с наличието на ..договор за наем“;
2. ВЗДДС не са предвидени ограничения но отношение на правото па данъчен кредит, включително и по отношение на двата случая, визирани от вае с хипотетично поставените въпроси.
//

Оценете статията

Вашият коментар