данъчно третиране на приходи от дивиденти, получени от дъщерно дружество, установено в Република Македония

Изх. № 24-34-103
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно третиране на приходи от дивиденти, получени от дъщерно дружество, установено в Република Македония
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
Във връзка с Ваше запитване, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-103/19.02.2007г., изразявам следното становище:
В запитването си посочвате, че местно търговско дружество е създало дъщерно дружество в Република Македония със 100 % участие в него. При приключване на финансовата 2006г. македонското дружество разпределя дивиденти в полза на българското дружество, които са обложени в Македония. Във връзка с тези обстоятелства се поставят следният въпрос: Следва ли дивидентите, получени от българското дружество да се облагат и ако следва – каква данъчна ставка ще се приложи.
Съгласно чл.27, ал.1, т.1 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица. Аналогично е данъчното третиране и на начислените счетоводни приходи в местно дружество майка в резултат на разпределение на дивиденти от негово дъщерно дружество от държава членка на Европейската общност, при спазване на условията на Глава осемнадесета от ЗКПО.
По отношение на счетоводните приходи от дивиденти, начислени от дружества извън горепосочените (местни за България юридически лица или дъщерни дружества от държава членка на Европейската общност) ЗКПО не съдържа специални разпоредби. Следователно счетоводните приходи в резултат на разпределение на дивиденти от македонското дружество са признати за данъчни цели и с тях не се преобразува (намалява) счетоводният финансов резултат при определяне на данъчния финансов резултат.
В случай, че реализираният от българското дружество доход от дивидент е обложен в Македония съгласно разпоредбите на чл. 10, ал. 2 от СИДДО с Македония, за така удържания и внесен данък, с цел елиминиране на двойното данъчно облагане, то може да приложи метода на обикновен данъчен кредит на основание чл. 24. ал. 1 от спогодбата.
//’

Оценете статията

Вашият коментар