данъчно третиране на приходи от преоценка на материални запаси, отчетени към 31.1 2.2006 г. съгласно ЗКПО

Изх. № 24-34-320……………..
Дата: .…………… .2008 г.
Относно: данъчно третиране на приходи от преоценка на материални запаси, отчетени към 31.1 2.2006 г. съгласно ЗКПО
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-320/ 16.04.2007г. по описа нана Националната агенция за приходите. Ви уведомявам следното:
В писмото е изложено, че дружеството е търговец на зърно. За счетоводното третиране на материалните запаси прилага Международен счетоводен стандарт 2 – Материални запаси (приет с ПМС № 207 от 7.08.2006 г„ ДВ бр.66 от 15.08.2006 г. в сила от 01.01.2006 г.). Съгласно разпоредбите на стандарта материалните запаси се оценяват по справедливата им стойност минус разходи за продажба. Промените в справедливата стойност минус разходи за продажба се признават в печалба или загуба в периода на промяната. Към 31.12.2006 г. дружеството е направило преоценка на стоково материалните запаси по пазарни цени, в резултат на което е признало във финансовия си отчет приход от преоценка. Стоково материалните запаси не са били обезценявани в предходни периоди, т.е. отчетения приход не е в следствие на отчетени разходи за обезценка. В тази връзка са поставени въпроси относно данъчното третиране на прихода от преоценка на стоково материалните запаси – кога следва да бъде обложен: в годината на счетоводното му отчитане или при реализирането му в годината на реализация на стоките.
Съгласно чл.23, ал. 1 от Закона за съхранение и търговия със зърно (ЗСТЗ) търговец на зърно е физическо или юридическо лице, което купува зърно с цел продажба в първоначален, преработен или обработен вид и е регистрирано в Националната служба по зърното и фуражите.
Правилата на МСС 41 – Земеделие се отнасят за биологичните активи и земеделската продукция в момента на прибиране на реколтата. Земеделската продукция, прибрана от биологичните активи на предприятието се оценява по справедлива стойност в момента на прибиране на реколтата, намалена с приблизителната оценка на разходите за продажба. В края на отчетния период оценяването е съгласно МСС 2 – Материални запаси, § 20. Или МСС 41 препраща за оценяване на наличната към 31 декември земеделска продукция към специалния ред на МСС предприятията – земеделски производители, на които са биологичните активи.
Закупена в последствие от търговец на зърно, земеделската продукция се третира като стоково материални запаси и за счетоводното им отразяване следва да се прилагат общите правила на МСС 2. Съгласно § 9 от стандарта, материалните запаси трябва да се оценяват по по-ниската от себестойността и нетната реализуема стойност.
Себестойността на материалните запаси представлява сумата от всички разходи по закупуването, преработката, както и други разходи, направени във връзка с доставянето им до тяхното настоящо местоположение и състояние. Отчетната стнойност на материалните запаси се сравнява с нетната им реализируема стойност (§ 28 — 33 от МСС 2).
Нетната реализируема стойност е предполагаемата продажна цена в хода на нормалната стопанска дейност, намалена с необходимите разходи за завършване на производството и осъществяване на продажбата. Определящите фактори за това сравнение са – морално остаряване, физическо залежаваме в складовете, спад на продажните цени. увеличаване на разходите за продажбата. Обезценяването на материалните запаси под себестойността им до нетната реализируема стойност е в съответствие с разбирането, че активите не трябва да се отчитат със стойности, превишаващи очакваните суми от продажба или използване. Когато нетната реализируема стойност е по-ниска от отчетната стойност, разликата се посочва като други разходи в текущия резултат и като намаление на отчетната стойност.
За целите на данъчно облагане корпоративният закон не се влияе нито от размера, нито от начините за извършване на преоценката или счетоводната база – по СС 2 или МСС 2. ЗКПО неутрализира за свои цели загубата/печалбата от преоценката, отчетена в текущата година и я признава чрез данъчна временна разлика в годината на продажбата на преоценения актив, т.н. обратно проявление.
Този принцип е запазен и в действащия от 01.01.2007 г. ЗКПО – чл.34, ал.1. Непризнатите за данъчни цели приходи и разходи от последващи оценки по реда на чл.34 се признават за данъчни цели в годината на отписване на съответния актив или пасив.
По отношение на материалните запаси е регламентиран нов, опростен подход за обратно проявление на нереализираната временна разлика от последваща оценка на материални запаси. Съгласно чл.35, ал.2, когато стойността на отписаните през текущата година материални запаси от конкретен вид превишава стойността на материалните запаси от този вид към 31 декември на предходната година, непризнатите приходи и разходи по чл.34 за този вид материални запаси през предходните години се признават за данъчни цели през текущата година. Разпоредбите на чл.35, ал.1 и 2 не се прилагат в случаите на липси и брак на активи, които не са признати за данъчни цели по реда на чл.28 от същия закон.
Обратното проявление на възникналите и нереализирани данъчни временни разлики към 31.12.2006 г. е гарантирано с разпоредбата на § 4 от ПЗР на ЗКПО.
//’

Оценете статията

Вашият коментар