данъчно третиране на приходи от услуги, реализирани от Национална служба …………… съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)

Изх. № 24-34-55
Дата:08.05.2014 год.
ЗКПО, чл. 248
Относно: данъчно третиране на приходи от услуги, реализирани от Национална служба …………… съгласно Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО)
Внае постъпило Ваше писмо, препратено по компетентност и заведено с вх. № 24-34-55/11.04.2014 г., в което е представена следната фактическа обстановка:
В ………. функционира аналитична лаборатория, чиято дейност е залегнала в устройствения правилник на службата. Освен изпращаните от териториалните офиси …… проби за безплатни изследвания, лабораторията извършва и платени услуги на частни лица срещу заплащане по одобрен от изпълнителния директор на ………. ценоразпис за различните видове услуги.
Въпросът, който поставяте е дали посочените приходи от услуги подлежат на облагане по реда на ЗКПО.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище по поставените от Вас въпроси:   
Съгласно чл. 1, т. 7 във връзка с чл. 248 от ЗКПО като обект на облагане по реда на този закон се посочени приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество на бюджетните предприятия.
С оглед на тази законова формулировка възниква въпросът доколко дейността на ….. по извършване на услуги на частни лица срещу заплащане по одобрен от изпълнителния директор ценоразпис следва да бъде разглеждана като попадаща в обхвата на чл. 1 от Търговския закон (ТЗ) и респективно дали приходите на ….. от тази дейност подлежат на облагане по реда на чл. 248 от ЗКПО.
Следва да се има предвид, че ТЗ не абсолютизира изискването да се извършва дейност в разновидностите, посочени в ал. 1 на чл. 1. Изброяването на търговските сделки и дейности в чл. 1, ал. 1 на ТЗ е неизчерпателно, особено по отношение на услугите, визирани в т. 13, а според ал. 3 на чл. 1 от ТЗ за търговец се смята и всяко лице, образувало предприятие, което по предмет и обем изисква неговите дела да се водят по търговски начин, даже ако дейността му не е посочена в чл. 1, ал. 1 от ТЗ (аргумент чл. 1, т. 2 от ЗКПО, която препраща към чл. 1 от ТЗ, а не само към чл. 1, ал. 1 от същия).
Във връзка с гореизложеното най-общо преценката дали даден приход подлежи или не на облагане по реда на чл. 248 от ЗКПО може да се базира на следния примерен критерий:
Приходите не подлежат на облагане, когато са налице едновременно следните условия:
?приходите се реализират в резултат на действия от страна на бюджетното предприятие, които то е задължено да извърши по силата на нормативен акт и
?цената е определена в нормативен акт или в нормативен акт е заложено ограничение на цената до размера на извършените разходи.
От описаната фактическа обстановка и от приложимата нормативна уредба, регламентираща създаването и дейността на ……. (§ 1 от ДР на Закона за Селскостопанската академия и Правилника за устройството и дейността на ……….) е видно, че не е налице изпълнение на елементите на посочения примерен критерий. Извършването на услуги е сред изброените в чл. 1, ал. 1 от ТЗ видове търговски сделки и предвид неизпълнението на разгледания примерен критерий, изразявам становище, че приходите от дейността на ……. по извършване на услуги на частни лица срещу заплащане подлежат на облагане по реда на чл. 248 от ЗКПО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/БОЙКО АТАНАСОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 3

2_1502/23.06.2009 г.ЗЗО –чл.33, ал.1, т.3 В запитването си описвате следната фактическа обстановка: в ******** ЕАД работят по трудови договори граждани на Република Турция. Тези лица

Постъпило запитване вх. № 24-04-6 от 05.01.2006г. по описа на ЦУ на Националната агенция по приходи, подадена ………………………….

ДО……………………………… Относно:Постъпило запитване вх. № 24-04-6 от 05.01.2006г. по описа на ЦУ на Националната агенция по приходи, подадена ………………………….Уважаеми господин ……………………….,С оглед на това, че

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на авансово плащане при дерегистрация по този закон

Изх. № 24-35-17Дата:04.07.2017 год. ЗДДС, чл. 111, ал. 1 ОТНОСНО: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) на авансово плащане при дерегистрация

ЗДДС, чл.96, aл. 8

ИТ-00-35/24.02.2010ЗДДС – чл. 96, ал. 8 Във връзка с Ваше запитване, постъпило в Дирекция ”ОУИ” – ., изразяваме следното принципно становище:Регистрацията Ви по ЗДДС е

casibom