Данъчно третиране на присъдените обезщетения по чл.225, ал.1 от Кодекса на труда

Изх. № 12-00-442
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО:Данъчно третиране на присъдените обезщетения по чл.225,ал.1от Кодекса на труда
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН,
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите (вх. № 12-00-442/11.12.2007 г.), Ви уведомявам следното:
Съгласно чл.12, ал.1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) облагаеми са доходите от всички източници, придобити от данъчно задълженото лице през данъчната година, с изключение на доходите, които са необлагаеми по силата на закон.
Обезщетенията по чл.225, ал.1 от Кодекса на труда не са освободени от облагане както по силата на ЗДЦФЛ, така и по силата на друг закон. Следователно тези обезщетения подлежат на авансово и годишно облагане по реда и при условията на ЗДДФЛ, установени за облагането на доходите от трудови правоотношения. Когато при авансовото облагане за съответния месец са начислени и други облагаеми доходи от трудови правоотношения, месечната данъчна основа се определя на база сумата от тези доходи и обезщетението по чл.225, ал.1 от Кодекса на труда. Данъкът се удържа при окончателното изплащане на облагаемия доход, начислен за съответния месец, и се внася от работодателя в законоустановения срок.
Съгласно чл.13, ал.1, т. 10 от ЗДДФЛ не са облагаеми лихвите по съдебно установени вземания, които не подлежат на облагане. Следователно, тъй като обезщетението по чл.225, ал. 1 от Кодекса на труда е облагаемо, то и присъдените лихви върху него също са облагаеми. За целите на облагането лихвите са в обхвата на т.нар. доходи от други източници (чл.35, т.З от ЗДЦФЛ). Съгласно чл.14, ал.1 от ЗДЦФЛ същите подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, като, в съответствие с чл.35 от ЗДЦФЛ, облагаема е брутната сума на този вид доходи, придобити през данъчната година. На основание чл.50 от ЗДЦФЛ, за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, местните физически лица са длъжни да подават годишни данъчни декларации.
Относно присъдените лихви е необходимо да се уточни, че в ЗДЦФЛ не е предвидено при изплащането на т.нар. доходи от други източници да се ползват образците „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“, тъй като тези доходи не подлежат на авансово облагане и съответно – не се налага удостоверяването на авансово удържан данък. Информация за изплатените лихви следва да се предостави в справката по чл.73 от ЗДЦФЛ.
Както по своето естество, така и на основание чл.13, ал.1, т. 10 от ЗДЦФЛ, присъденото обезщетение за разноски по съдебното дело не е доход и съответно не подлежи на облагане с данък.
//

Оценете статията

Вашият коментар