определяне на задължения за такса за битови отпадъци за имоти

Изх. № 12-00-586
Дата: 21.01.2015 год.
ЗМДТ, чл. 66
Относно: определяне на задължения за такса за битови отпадъци за имоти
на територията на община ………… за 2013 г. и 2014 г.
В отговор на поставения въпрос относно приложимата разпоредба при определяне на задълженията за такса за битови отпадъци за 2013 г. и 2014 г. за имоти, разположени на територията на община …………., след отмяната на чл. 15, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община ………… /Наредбата/ и отмяна на последващо решение на общинския съвет ……………., с което се приема нов текст на тази разпоредба, изразявам следното становище:
1.Относно отмяната на чл. 15, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община ………..
Отмяната на чл. 15, ал. 1 от Наредбата има действие занапред от момента на влизане в сила на съдебното решение, с което разпоредбата се отменя и това е денят на обнародването му /чл. 194 и чл. 195, ал. 1 АПК/.
Следователно за 2013 г. определянето на задълженията за такса за битови отпадъци за имотите на територията на община ………….. следва да бъде извършено в съответствие с отменената разпоредба на чл. 15, ал. 1 от Наредбата, която е била действаща разпоредба до отмяната й от деня на обнародване на съдебното решение /декември 2013 г./.
2.Относно отмяната на Решение № …… на Общински съвет ………, с което са приети изменения и допълнения на чл. 15, ал. 1 от Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на община ………..
Във втория случай областният управител на област …………….. упражнява правомощията си по контрол за законосъобразност на актовете на общинския съвет, като оспорва решение № ……….. на общинския съвет по реда на чл. 45, ал. 4 ЗМСМАпред Административен съд – ………… С оспореното решение е била приета нова ал. 1 на чл. 15 от посочената Наредба. С решение от 14.04.2014 г. по адм. дИзх. № 8/2014 г. Административен съд – ………….. отменя решение № 189 от 17.12.2013 г. на общинския съвет на община ………..
В мотивите към цитираното решение Административен съд – ………… приема, че „….на практика Областният управител атакува така приетото изменение на подзаконов нормативен акт, в тази негова част. На оспорване от Областния управител е подложено решението не само като техническо действие на органа на местно самоуправление, а и съдържанието му, като волеизявлението на органа по изменение и допълнение на тази общинска наредба, поради което оспорването е разгледано по реда и правилата на чл. 185 и сл. от АПК /оспорване на подзаконови нормативни актове/, след осъществяване на процедурата по чл. 188 от АПК /в същата насока е Определение № 318 от 9.01.2009 г. на ВАС по адм. дИзх. № 15223/2008 г., III о./“.
В хипотезата на чл. 45, ал. 4 ЗМСМА оспорването спира действието на подзаконовите нормативни актове, освен ако съдът постанови друго. Спирането на действието на нормативен акт се равнява на временно суспендиране приложението на правната норма. Действието на суспендирането на актовете на общинските съвети при оспорване от областния управител е изключение от принципа на чл. 190, ал. 1 АПК, според който оспорването не спира действието на подзаконовия нормативен акт, освен ако съдът постанови друго /в този смисъл – Решение № 99 от 16.06.2011 г. по нахд № 85/2011 г. на Административен съд – ………./.
При така сложилата се правна и фактическа обстановка приетата с отмененото решение № 189 от 17.12.2013 г. разпоредба на чл. 15, ал. 1 от Наредбата не е влязла в сила, вследствие на което задълженията за такса за битови отпадъци за 2014 г. следва да бъдат определени в съответствие с действащия текст на чл. 15, ал. 1 от наредбата до приемане на отмененото решение /в съответствие с разпоредбата, приета с решение № 164/29.10.2013 г./.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР:
/п/
/Г. ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар