данъчно третиране на продажба на дялове от капитала на българско дружество, притежавани от чуждестранно и местно юридически лица по ЗКПО.

Изх. № 24-34-820
Дата: 28. 01. 2008 г.
Относно: данъчно третиране на продажба на дялове от капитала на българско дружество, притежавани от чуждестранно и местно юридически лица по ЗКПО.
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ 24-34-820/ 24.10.2007 г. по описа нана Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложен следния казус: в българско търговско дружество (ООД) съдружници са местно юридическо лице и чуждестранно юридическо лице (без място на стопанска дейност на територията на страната). Собствениците притежават по 50% от капитала на дружеството, който е в размер на 50 000 лв. Съдружниците продават дяловете си на местно юридическо лице. Поставен е въпрос: какво е данъчното третиране на дохода от продажбата на дяловете при всеки от продавачите по смисъла на ЗКПО?
Доходите от сделки с финансови активи (по смисъла на § 1, т.6 от ДР на ЗКПО), издадени от местни юридически лица, са от източник в страна – чл. 12, ал.З от ЗКПО.
Съгласно чл.195, ал.1 от ЗКПО доходите от източник в страната, посочени в чл.2, ал.2, 3, 5 и 8, на чуждестранни юридически лица, когато не са реализирани чрез място на стопанска дейност в страната, подлежат на облагане с данък при източника, който е окончателен. За доходите по чл.12, ал.З, данъкът се удържа от получателя на дохода. Следователно при продажбата на дялове от местно юридическо лице, притежавани от чуждестранно юридическо лице, данъчно задължено лице за данъка при източника е продавачът (чуждестранното юридическо лице). Данъчната основа за определяне на данъка е положителната разлика между продажната цена и документално доказаната цена на придобиване (чл.199, ал.З от ЗКПО). Документално доказана цена на придобиване е цената по смисъла на § 1, т.22 от ДР на закона. Данъчната ставка на данъка върху доходите по чл.195 е 10 на сто. Съгласно чл.202, ал.4 от ЗКПО за доходите по чл.12, ал.З. данъкът се внася от получателя на дохода в срока по ал.2, като доходът се смята за начислен от датата на
получаването му от чуждестранното юридическо лице. Лицата, начислили дохода по чл.12, ал.З, декларират това обстоятелство по реда на чл.201 от ЗКПО.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
//
Съдружникът – местно юридическо лице следва да отрази продажбата на дяловете си в счетоводния финансов резултат за съответния отчетен период, който е база за определяне на данъчния финансов резултат, съответно база за облагане с корпоративен данък.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »