право на приспадане на данъчен кредит при покупка на лек автомобил, както и за разходите свързани с експлоатацията му

Изх. № 24-34-821/07
Дата: 06.06.2008 год.
ЗДДС, чл. 70
относно: право на приспадане на данъчен кредит при покупка на лек автомобил, както и за разходите свързани с експлоатацията му
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-34-821/24.10.2007 г.,Ви уведомява следното:
Съгласно изложената в писмото Ви фактическа обстановка: …………………. ……………………. е специализирана за транспортни услуги в страна и чужбина фирма. Управителят на фирмата иска да закупи два леки автомобила (нови), които да използва за транспорт на персонала, голяма част от който живее в провинцията, командировки в страната, проверка и инструктаж на място на персонала във връзка с извършваните услуги със специализирана техника.
Във връзка с гореизложеното поставяте следните въпроси:
1.„Имаме ли право на приспадане на данъчен кредит при покупка на лек автомобил,
както и на разходите, свързани с експлоатация на този автомобил?“.
2.„Признава ли се данъчен кредит за извършения транспорт на командированите
лица с лек автомобил?“
1. По отношение на първия въпрос.
Доставките, за които регистрирано по ЗДДС лице има право на приспадане на данъчен кредит са регламентирани с разпоредбите на чл. 69, ал.1 от закона. Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС, когато стоките и услугите се използват за целите на извършваните от регистрираното лице облагаеми доставки, лицето има право да приспадне данъка за стоките или услугите, които доставчикът – регистрирано по този закон лице, му е доставил или предстои да му достави.
В същото време, в закона са предвидени определени ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит, изброени в чл.70 от закона.
Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо, че са изпълнени условията на чл. 69 или чл. 74, когато е придобит, внесен или е нает мотоциклет или лек автомобил, както и когато стоките или услугите са свързани с поддръжката, ремонта, подобрението или експлоатацията на тези превозни средства. В ал. 2, т. 1 на чл. 70 от ЗДДС е посочено, че алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат, когато превозните средства
по ал. 1, т. 4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба.
Нормата на чл. 70, ал. З от ЗДДС дава право на приспадане на данъчен кредит за доставка на стоки, независимо от ограничението на чл. 70, ал. 1, т. 2 от закона и съдържа конкретни случаи, за които това право е налице. Действието на разпоредбата на чл. 70, ал. З от ЗДДС обаче не дерогира прилагането на чл. 70, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗДДС, поради което при покупка на леки автомобили, както и за стоки или услуги, свързани с експлоатацията на тези автомобили не възниква право на приспадане на данъчен кредит.
2. По отношение на втория въпрос.
Съгласно чл. 70, ал. 1, т. 2 от ЗДДС не е налице право на приспадане на данъчен кредит, когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето. По силата на чл. 70, ал. 3 от ЗДДС, ограничението, предвидено в ал. 1, т. 2 на цитираната разпоредба, не се прилага за:
– транспортното обслужване от местоживеенето до местоработата и обратно от работодателя на работниците и служителите му, включително на тези по договори за управление, предоставяно безвъзмездно от работодателя за целите на икономическата му дейност /чл. 70, ал. З, т. 2/;
– транспорта и нощувките на командировани от лицето лица /чл. 70, ал. З, т. 7 от ЗДДС/.
Аналогично на изложеното по първият въпрос, разпоредбата на чл. 70, ал. З от ЗДДС обаче не дерогира приложението на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от същия закон, поради което и за доставки при транспорт на командировани лица с лек автомобил не възниква право на приспадане на данъчен кредит, по силата на чл. 70, ал. 1, т. 4 и 5 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Дружеството изпраща стоки, които предварително складира на територията на САЩ. Складираната стока се продава на американски клиенти и на клиенти от други трети страни.

В Дирекция ОДОП ….. постъпи писмено запитване с вх. № 96-00-10 от 13.01.2020 г., относно прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност. В запитването

ЗКПО, чл.248

2_2252-2/26.09.2009г.ЗКПО, чл.248В запитването е изложена следната фактическа обстановка:Регионален исторически музей – гр.има собствен БУЛСТАТ, издаден на основание ПМС № 19/23.03.1977г. Исторически музей – гр. ,

Прилагане на ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПОВ Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …. 07.02.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка:Читалище отдава под наем

практика на органите по приходите на община …… при прекратяване на данъчното облагане на автомобили след отказ от право на собственост

Изх. № 26-Т-94Дата: 26.10.2018 год. ЗМДТ, чл. 58, ал. 4 ОТНОСНО: практика на органите по приходите на община …… при прекратяване на данъчното облагане на

aabed