отдаване под наем на земя и вида на доставката по ЗДДС

Изх. № 24-33-378
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: отдаване под наем на земя и вида на доставката по ЗДДС
Уважаема г-жо,
Във връзка с Ваше писмено запитване с вх. № 24-33-378/06.08.2007 г.,Ви уведомява следното:
Съгласно чл.45, ал.1 от ЗДДС, освободена доставка е прехвърлянето на правото на собственост върху земя, учредяването или прехвърлянето на ограничени вещни права върху земя, както и отдаването й под наем или аренда.
Видно от текста, отдаването под наем на земя – земеделска или УПИ, е предмет на освободена доставка, независимо от това, кой е получател по доставката.
В същото време, в закона е предвидена възможност тази доставка да /бъде третирана като облагаема.
По смисъла на чл.45, ал.7 от ЗДДС, горепосочената доставка може да се третира
като облагаема.
//

Оценете статията

Вашият коментар