данъчно третиране на разпределени парични средства на акционери в дружество, обявено в ликвидация

Изх. № 26-М-3
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: данъчно третиране на разпределени парични средства на акционери в дружество, обявено в ликвидация
Уважаеми господин ,
С оглед описаното в писмото Ви препратено в ЦУ на НАП и заведено с входящ № 26-М-З от 14.02.2007 г. „изплащате суми, които разпределяте на бивши работници на дружеството за притежаваните от тях акции“. Предвид изложената фактическа обстановка Ви изразяваме следното становище:
В съответствие с разпоредбата на чл. 8, ал. З от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) доходите от дивиденти и ликвидационни дялове от участие в местни юридически лица и неперсонифицирани дружества, включително договори за съвместна дейност, са от източник в Република България. В § 1, т. 6 от ДР на ЗДЦФЛ е дадена легална дефиниция на понятието ликвидационен дял, а именно “Ликвидационен дял“ е:
а) ликвидационендялпо смисъланаТърговския закон, включителноделаот
имуществото, начислен на съдружник при прекратяване на събирателно или
командитно дружество;
б) паричната равностойност на дела от имуществото, начислена на съдружник при
прекратяване на членство в дружество;
в) полагащата се дялова вноска при прекратяване на членство в кооперация или при
прекратяване на кооперация;
г) имуществото, прехвърлено при преобразуване чрез прехвърляне на имущество на
едноличния собственик по реда на чл. 265 от Търговския закон;
д) доход с характер на дял по букви “а“ – “г“ при прекратяване на търговско дружество/кооперация или при прекратяване на членство в търговско дружество/кооперация в чужбина.
На основание чл. 38, ал. 1 и 4 от ЗДЦФЛ с окончателен данък се облагат облагаемите доходи от дивиденти и ликвидационни дялове в полза на местно или чуждестранно физическо лице от източник в България, като окончателният данък за тези доходи се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството/кооперацията. Данъкът е в размер на 7 на сто и на основание чл. 65, ал. 4 от ЗДЦФЛ се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, през който е начислен ликвидационният дял.
Следва да имате предвид, че ликвидаторът представлява дружеството и има правата и задълженията на изпълнителния му орган /чл. 269, ал. 1 от Търговския закон/. Следователно ликвидаторът е лицето управител на дружеството в ликвидация и от него може да се търси отговорност по смисъла на чл. 19 от ДОПК за неизпълнение на задълженията за внасяне, съответно удържане и внасяне на данъчни задължения. Обръщаме внимание, че отговорност от ликвидатора по реда на чл. 19 от ДОПК може да се търси включително и след заличаване на предприятието, тъй като съгласно чл. 21, ал. 2 от ДОПК отговорността на третите лица се реализира и в случаите, когато по отношение на длъжника са налице обстоятелствата по чл. 168, т. 5, 6 и 7 от ДОПК.
Суважение,
Красимир Стефанов

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *