прилагането на чл.116, ал.4 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) УВАЖАЕМА Г-ЖА,

Изх. № 26-М-33
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: прилагането на чл.116, ал.4 от ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.) УВАЖАЕМА Г-ЖА,
Но повод на изпратено от вас писмено запитване до Националната агенция за приходите, постъпило с вх. № 26-М-ЗЗ/ 26.03.07 г., изразявам следното становище:
Видно от изложената със запитването фактическа обстановка, от „….“ ООД. като регистрирано по ЗДДС лице. през данъчен период 01,01.-31.01.2007 г. е упражнено правото на данъчен кредит за данък, начислен по договор за доставка, за която преди да е възникнало данъчно събитие, касаещо прехвърляне на собственост върху стока е договорено да се извърти плащане по гази доставка. Същевременно обаче, това плащане не е извършено, поради което издадените фактури са погрешно съставени документи и подлежат на анулиране след периода, в който са издадени и включени в отчетните регистри на доставчика и получателя.
В гази връзка, относно реда за анулирането на тези фактури и упражняване правото на данъчен кредит по доставката, трябва да имате предвид следното:
Описаният случай касае хипотезата по чл.116. ал.З от ЗДДС, когато за погрешно съставени документи се смятат издадените фактури, в които е начислен данък, въпреки че не е следвало да бъде начислен. Реда за анулирането на тези фактури, отразени в отчетните регистри на доставчика и получателя, е регламентиран с чл.116, ал.4 от ЗДДС. Тази норма предвижда съставяне на протокол – за всяка от страните, който съдържа:
1.основанието за анулирането;
2.номера и датата на /юкумента. който се анулира;
3.номера и датата на издадения нов документ;
4.подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
Отделно от това. тъй като се анулират фактури, след периода, в който са издадени, същите се посочват в дневника за продажбите на доставчика, съответно в дневника за покупки на получателя, касаещи данъчния период, през който се анулират, като в полетата, описващи стойности, се попълват стойности, равни по размер на съдържанието на съответните полета от оригиналния запис в дневника, но с противоположен знак. Основанието за това е записано в Приложение № 12 към чл. 113. ал. 4 от ППЗДДС. частта ..Изисквания към записите при анулиране на документи“.
В този смисъл, протоколът по чл.116. ат.4 от ЗДДС не се отразява в отчетните регистри по ЗДДС на доставчика и получателя на погрешно съставените фактури.
В конкретния случай, косато през месец март 2007г.. е възникнало данъчно събитие за доставка по прехвърляне на собственост, по повод правото на данъчен кредит по доставката се прилагат общите правила, регламентирани с Глава седма – ..Данъчен кредит“ от ЗДДС. Това означава, че прилагането на реда за анулирането на погрешно издадените данъчни документи, не се обвързва с условията касаещи правото на данъчен кредит, за начисления данък по доставката, поради което правото на данъчен кредит по фактури те (известията към тях) за доставката ще с налице, когато са изпълнс/ш общите разпоредби, регламентиращи това право.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *