Деклариране на авансов данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, придобити през четвъртото тримесечие във връзка с промените в

Изх. № 26-М-280
Дата:21.10.2015 год.
ЗДДФЛ, чл. 43, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 44, ал. 4;
ЗДДФЛ, чл. 55, ал. 1;
ЗДДФЛ, чл. 65, ал. 13.
Относно: Деклариране на авансов данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) за доходи, придобити през четвъртото тримесечие във връзка с промените в сила от 01.01.2015 г.
По повод постъпило Ваше писмено запитване в ЦУ на НАП, заведено с вх.
№ 26-М-280 от 02.10.2015 г., Ви уведомявам следното:
На основание чл. 65, ал. 13 от ЗДДФЛ (нова – ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) не се удържа и внася авансов данък по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година, освен когато лицето, придобиващо дохода, писмено декларира пред предприятието или самоосигуряващото се лице – платец на дохода, че желае удържане на данък. В тези случаи удържаният данък се внася от платеца на дохода в срок до 31 януари на следващата година.
Следователно, когато физическо лице, което придобива доход по чл. 29 и/или 31 от ЗДДФЛ през четвъртото тримесечие, декларира пред платеца на дохода, че желае да му бъде удържан авансово данък, то предприятието – платец на дохода вече е задълженото лице да удържи и внесе авансовия данък по чл. 43, ал. 4 и/или чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ. Дължимия данък подлежи на деклариране от предприятието – платец в декларацията по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ, която се подава в срока за внасянето на данъка, а именно 31 януари на следващата година. Реално декларацията се подава до края на месеца, следващ тримесечието на придобиването на дохода и подаването й започва след приключванена тримесечието.
Действащият към момента образец на декларация по чл. 55, ал. 1 от ЗДДФЛ и чл. 201, ал. 1 от ЗКПО (образец 4001) е утвърден със заповед № ЗМФ-1422 от 04.12.2014 г. (обн. ДВ, бр. 105 от 19.12.2014 г.) и следва да се ползва до промяната му по установения в закона ред.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/Г. ДИМИТРОВА/

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *