данъчно третиране на социални разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 24-34-200
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: данъчно третиране на социални разходи по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)
Уважаема г-жо ……………………..,
По повод Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-200 от ……….2007 г., изразявам следното становище:
Предвид описаното в запитването Ви през месец декември 2006 г. в „Международен панаир Пловдив“ АД са начислени социални разходи, една част от които са изплатени през месец декември, а останалите са изплатени през месец януари 2007 г. Върху целия размер на социалните разходи е начислен и внесен данък на основание чл. 36, ал. 1 от действащия през 2006 г. ЗКПО (в сила до 31.12.2006 г.).
Поради обстоятелството, че част от сумите се изплащат през месец януари 2007 г., когато вече са в сила новите ЗКПО и ЗДДФЛ, поставяте въпроса дали същите представляват облагаем доход за физическите лица, които ги получават и съответно подлежат ли на облагане по реда на ЗДДФЛ.
На основание чл. 36, ал. 1 от ЗКПО (отм.) социалните разходи, направени от работодателите, включително за лицата, на които е възложено управлението, се облагат при източника с данък, който е окончателен. Съгласно § 28, ал. 1 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗКПО (в сила от 01.01.2007 г.) дължимите данъци за 2006 г. по отменения Закон за корпоративното подоходно облагане се внасят в сроковете и по реда на същия закон.
Тъй като разходите са начислени през месец декември, отнасят се за отчетния период 2006 г. и са обложени по реда на отменения ЗКПО, то на основание чл. 24, ал. 2,
т.9 от ЗДДФЛ(в сила от 01.01.2007г.) същитенеследвадасевключватв облагаемия доход от трудови правоотношения на физическите лица.
Разпоредбата на чл. 42, ал. 1 от ЗКПО (в сила от 01,01.2007 г.) е неприложима към конкретния случай, доколкото през периода, през който са начислени и обложени по реда на отменения ЗКПО – месец декември 2006 г., социалните разходи за сметка на работодателя, изплатени в пари имат друг данъчен режим – същите не представляват доход на физическите лица.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:

Оценете статията

Вашият коментар