ползваненаданъчнооблекчениезаличнивноскизадоброволно осигуряване и застраховане за доходи по трудови правоотношения.

Изх. № 24-34-199
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: ползване на данъчно облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане за доходи по трудови правоотношения.
Уважаеми г-н ,
По повод Ваше писмено запитване, заведено в ЦУ на НАП и с вх. № 24-34-199 от 09.03.2007 г., изразявам следното становище:
В сила от 01.01.2007 г. данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане е регламентирано от разпоредбите на чл. 19 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ).
На основание чл. 42 от ЗДДФЛ авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечната данъчна основа, а месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24 от същия закон, начислен за съответния месец, се намалява със:
1. удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване;
2. данъчното облекчение за намалена работоспособност по чл. 18, ал. 2;
3. данъчното облекчениепо чл. 19,ал. 2, когатосумите саудържаниот работодателя при изплащане на дохода от трудово правоотношение.
Съгласно чл. 19, ал. 2 от ЗДДФЛ облагаемият доход, начислен за месеца, през който е положен трудът, за доходите от трудови правоотношения, се намалява с направените през месеца чрез работодател лични вноски за допълнително доброволно осигуряване.в общ размер до 10 на сто от сумата, както и с внесените през месеца за сметка на лицето лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки “Живот“ в общ размер до 10 на сто от сумата.
Следователно, при авансовото облагане на доходите от трудови правоотношения, базата за изчисляване размера на данъчното облекчение е начисления за съответния месец облагаем доход, а не месечната данъчна основа.
На основание чл. 49 от ЗДДФЛ в срок до 31 януари на следващата данъчна година, работодателят по основното трудово правоотношение следва да определи годишния размер на данъка за доходите от трудови правоотношения върху годишната данъчна основа, намалена с годишния размер на данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане, когато сумите са удържани от него при изплащането на дохода.
Годишният размер на данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане се определя по реда на чл. 19, ал. 1 от ЗДЦФЛ. Съгласно цитираната разпоредба, сумата от годишните данъчни основи се намалява с направените през годината лични вноски за допълнително доброволно осигуряване в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи, както и с внесените през годината лични вноски за доброволно здравно осигуряване и премии/вноски по договори за застраховки “Живот“ в общ размер до 10 на сто от сумата от годишните данъчни основи.
Предвид гореизложеното при годишното облагане на доходите от трудови правоотношения, базата за изчисляване размера на данъчното облекчение за лични вноски за доброволно осигуряване и застраховане е годишната данъчна основа за тези доходи.
ЗАМ.-ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА НАП:
/КР. СТЕФАНОВ/

Оценете статията

Вашият коментар