Данъчно третиране на суми, получени от участие чрез SMS в играта Биг Брадър”

Изх. № М-24-33-17
Дата:02.03.2012 год.
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 20;
ЗДДФЛ, чл. 13, ал. 1, т. 21.
Относно: Данъчно третиране на суми, получени от участие чрез SMS в играта „Биг Брадър”
По повод Ваше писмено запитване, препратено по компетентност вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № М-24-33-17 от 23.01.2012 г. и № 24-33-23 от 25.01.2012 г., изразявам следното становище:
В писмото сте описали, че през декември 2008 г. сте участвали в SMS игра на „Биг Брадър” и сте спечелили предметна награда – кола. Поставили сте въпрос дали е облагаема с данък левовата равностойност на получената от Вас кола и трябва ли да се декларира в годишната данъчна декларация.
На основание чл. 13, ал. 1, т. 20 от ЗДДФЛ не са облагаеми паричните и предметните печалби, получени от участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта (ЗХ). Съгласно чл. 2, ал. 1 от ЗХ хазарт е всяка игра, в която има залог и може да се получи печалба или да се загуби залогът. От друга страна, на основание чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ, паричните и предметните печалби, получени от участие в игри, различни от тези по чл. 13, ал. 1, т. 20, при които печалбата се определя на случаен принцип, също попадат в обхвата на необлагаемите доходи. Иначе казано, за да е освободена от облагане, печалбата следва да е определена на случаен принцип (принципът на късмета/щастието), което само по себе си предполага, че тя не е в зависимост от проявени знания и/или умения от участника/участниците в играта.
Предвид чл. 22 от Правилата за участие в жребия за спечелване на награда от гласуващите зрители на предаването “Big Brother Family“/„Биг Брадър 4” всеки участник, независимо от начина на регистрация, участва в жребия и има равни възможности да спечели награда чрез теглене на жребий. Съгласно чл. 23 от същите Правила, жребия се провежда, чрез теглене посредством компютърна програма и база данни, в която са въведени участниците от всяко едно гласуване или група гласуване, в зависимост от решението на организаторите, обявено в ефира на Нова телевизия.
Следователно, в конкретния случай тъй като спечелването на наградата не е обвързано с личностните качества на изпратилите SMS участници и се определя на случаен принцип (посредством компютърна програма), получената награда попада в обхвата на необлагаемите доходи по смисъла на чл. 13, ал. 1, т. 21 от ЗДДФЛ и съответно не подлежи на облагане с данък и деклариране по реда на ЗДДФЛ.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/К.СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

мястото на изпълнение на комплексни доставки по складиране на стоки. В тази връзка СЕС, счита че единствено доставките на услуги, които имат достатъчно пряка връзка с даден недвижим имот, следва да се

Изх. № 53-00-911 28.10. 2013 г. чл. 22, ал. 3 от ЗДДС във вр. с чл. 21, ал. 2 от ЗДДСчл. 54, ал. 2 отППЗДДСВ

здравно осигуряване на гражданин на ЕС пребиваващ в Република България с удостоверение за продължително пребиваване и който има сключен граждански брак с български гражданин , изразяваме следното с

1_62/21.03.2007г.Чл.33,ал.1,т.6 от ЗЗОЧл. 84, ал.3 от ДОПКВъв връзка с Ваше запитване, заведено с вх. ……………… вДирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр…………, относноздравно осигуряване

имот придобит от дарение по време на брака и издаване на документ, който реално доказва, че същия не е семейна общност , Ви уведомявам следното:

5. Изх. № 20-00-967/03.07.2008гЗМДТ, чл. 11, ал.1; чл. 14 относно: имот придобит от дарение по време на брака и издаване на документ, койтореално доказва, че