въздействието на новосъздадени лекарствени средства договорената престация се състои в събиране на данни или обработка на информация, с оглед на което на основание разпоредбата на чл.21, ал.З, т. 2,

2_30/06.01.2010
ЗДДС чл.96, ал.1
ЗДДС чл.26, ал.6
ЗДДС чл.21, ал.З, т. 2, б. „г“
Постъпило е писмено запитване, в коетофизическо лице излага следната фактическа обстановка:
Получава доходи: от трудови правоотношения от МБАЛ и ДКЦ като ст. ординатор и кардиолог; от упражняване на свободна професия по граждански договори с български юридически лица,по два договора за клинично изследване с чуждестранни юридически лица и по договор за дарение.
В тази връзка са зададениследните въпроси:Кои от тези доходи, ако достигнат стойност 50 000 лв. ще направят лицето задължено дасе регистрирате по ЗДДС? В какъв срок и през кой месец за него би възникнало задължение за регистрация по ЗДДС? Следва ли да Ви се включат в оборота валутните плащания?
В отговор на поставените от Вас въпроси, изразяваме принципно становище, тъй като към запитването Ви не са приложени съответните договори:
ЗДДС не използва понятието годишен доход, а облагаем оборот. Облагаемият оборот за целите на задължителната регистрация по чл. 96, ал. 2, т. 1 от ЗДДС е сумата от данъчните основи на извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите със ставка нула.
На основание чл. 96, ал. 1 от ЗДДС всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон.
Облагаема доставка съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея /чл. 3, ал. 1 от ЗДДС/. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС /доп. ДВ, бр. 108/2007 г., в сила от 19.12.2007 г./ „независима икономическа дейност“ е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Лицата упражняващи свободна професия, включително частните съдебни изпълнители и нотариусите формират оборот за задължителна регистрация за извършените от тях доставки в качеството им на лица, упражняващи независима икономическа дейност, извършени на и след 19.12.2007 г.
Следва да имате предвид, че съгласно чл. 3, ал. 3, т. 1 от ЗДДС не е независима икономическа дейност дейността, осъществявана от физически лица по трудово правоотношение или по правоотношение, приравнено на трудово.
Основния принцип при определяне на мястото на изпълнение при доставката на услугас дата на данъчното събитие през 2008 г. е разписан в чл.21, ал.1 от ЗДДС. Мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където доставчикът е установилсвоята независима икономическа дейност или има постоянен обект, от който се извършва доставката, а в случаите, когато няма такова място или обект – мястото на неговото постоянно или обичайно пребиваване.
Действащатапрез 2008 г. редакция наЗДДС предвижда и редица изключения от основния принцип. При клиничните изследвания относно въздействието на новосъздадени лекарствени средствадоговорената престация се състои в събиране на данни или обработка на информация, с оглед на което на основание разпоредбатана чл.21, ал.З, т. 2, б. „г“ от ЗДДС, мястото на изпълнение на клиничните изследвания ще бъде мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва, своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект – мястото на постоянния му адрес или обичайно пребиваване, акополучателят е лице установено извън Общността, или данъчнозадължено лице, установено в държава членка, различна от държавата, където е установен доставчика.В този случай тези доставки не следва да се включват в облагаемия оборот по смисъла на чл.96, ал.2 от ЗДДС, необходим за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от същия закон, тъй като мястото им на изпълнение ще е извън територията на страната.
В чл. 39 от ЗДДС подробно са изброени освободените от облагане с ДДС доставки, свързани със здравеопазване.
На основание чл. 38, ал. 1 от ЗДДС във връзка с чл. 39, т. 1 от закона освободена доставка е извършването на здравни (медицински) услуги и пряко свързаните с тях услуги, оказвани от здравни заведения по Закона за здравето и от лечебни заведения по Закона за лечебните заведения.
Освободените доставки не участват при формиране на облагаемия оборот по чл.96, ал.2 от ЗДДС, необходим за целите на задължителната регистрация по чл.96, ал.1 от закона.
По отношение на данъчните основи на извършените от Вас доставки, които са Ви заплатенивъв валута е валиден принципаначл. 2, ал. 1 на ВЗ, по силата на който всички действия, сделки и плащания между местни и чуждестранни лица се извършват свободно, доколкото в закона не е установено друго. В същия смисъл са и разпоредбите на ЗДДС, съгласно които е допустимо да се използва като платежно средство чуждестранна валута. Съгласно разпоредбата на чл.26, ал.6 от ЗДДС когато стойностите, необходими за изчисляване на данъчната основа, са определени в чуждестранна валута, данъчната основа се определя на базата на левовата равностойност на тази валута по курса, обявен от Българската народна банка към датата, на която данъкът е станал изискуем. Водещото при определяне на облагаемия ви оборот по ЗДДС не е вида на валутата, в която се извършва разплащането, а вида на извършваните от Вас доставки: облагаеми или освободени.
При условие, че достигнете облагаем оборот от 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец сте длъжна в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който сте достигнали този оборот, да подадете заявление за регистрация по ЗДДС на основание чл. 96, ал. 1 от закона.
В случай, че желаете да получите по конкретно становище е необходимо да представите цитираните от Вас договори, както и да уточните дали имате регистрация по Закона за лечебните заведения.

Оценете статията

Вашият коментар