определяне на данъчна основа при доставки на територията на страната.

2_2775/17.11.2008
Чл.26, ал.3, т.3 ЗДДС
Относно: определяне на данъчна основа при доставкина територията на страната.
Уважаема г-жо ,
Във връзка с Ваше писмено запитване, заведено в деловодството на Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” гр.В с вх. №год., изразявампринципно становище, съобразено с действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.
В писмото си сочите, че за ползване на обект „Ледена пързалка” общинско предприятие „С” въз основа на решение № …/06.02.2008 год. на Общински съвет – В е определило диференцирани по възрастови групи цени на предлаганите услуги: вход, наем на кънки и наем на гардероб. В цената на услугата е включена застраховка „Злополука” на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия”. За едно посещение общинското предприятие заплаща застрахователна премия на застрахователна компания в размер на 0.20 лв. на лице.
Предвид обществения интерес и отправени въпроси от посетители на пързалката относно събираните суми за застраховка, поставяте следния въпрос: Следва ли да се счита, че заплащането на стойността на застрахователната премия е освободена доставка или върху нейния размер е дължим ДДС.
Разпоредбата на чл.47 от ЗДДС регламентира, че доставката на застрахователни услуги е освободена доставка, когато услугите се извършват при условията и по реда на Кодекса за застраховането от следните лица:
– застрахователи, по смисъла на чл.8, ал.1 от кодекса, получили лиценз за извършване на дейност по застраховане;
– презастрахователи, по смисъла на чл.8, ал.2 от кодекса, получили лиценз за извършване на активно презастраховане;
– застрахователни брокери или застрахователни агенти, по смисъла на чл.8, ал.4 от кодекса, вписани в регистъра по чл.30, ал.1, т.9 от Закона за Комисията за финансов надзор за извършване на застрахователно и презастрахователно посредничество.
Освен това в чл.150, ал.3 от Кодекса за застраховането е посочено, че не са застрахователни и презастрахователни посредници лицата, които предоставят услуги по посредничество във връзка със застрахователни договори, ако едновременно са налице следните условия:
– застрахователният договор изисква само познаването на предоставяното застрахователно покритие;
– застрахователният договор не покрива рискове по застраховка „Живот”;
– застрахователния договор не покрива рискове по т.10-13 от раздел ІІ, буква „А” на приложение № 1;
– основната професионална дейност на лицето не е застрахователно посредничество;
– застраховката е допълнение към предоставен продукт или услуга и покрива риска от погиване, загуба или повреда на стоката, или повреда или загуба на багаж и други рискове свързани с пътуване;
– размерът на годишната премия не надхвърля 1000 лв. и общата продължителност на застрахователния договор, включително след подновяването му, е не повече от 5 години.
С оглед гореизложеното считаме, че застраховка „Злополука” на посетителите на спортни и развлекателни съоръжения, културни и други мероприятия, включена в цената на предоставяната от ОП „С” услуга, представлява пряко свързан с доставката съпътстващ разход по чл.26, ал.3, т.3 от ЗДДС и като елемент на данъчната основа на доставката подлежи на облагане с ДДС.
Доколкото са спазени визираните в Дял първи, Част втора от Кодекса за застраховане условия за извършване назастрахователна дейност, разпоредбата на чл.47 от ЗДДС ще е приложима по отношение на оказаната от застрахователната компания услуга по застраховане.

Оценете статията

Вашият коментар