данъчно третиране на тристранна операция по чл.15 ЗДДС.

2_1301/09.08.2010
ЗДДС, чл.15
Относно: данъчно третиране на тристранна операция по чл.15 ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ”-….. Ви уведомявам следното:
В запитването посочвате, че „Д”ООД развива дейността си в две основни направления – производство на етикети и търговия с баркод принтери, скенери и други свързани с етикетите активи, като в тази връзка извършва ВОП на стоки.
От м.декември 2009г. един от Вашите доставчици – C е прехвърлил експедирането на стоката от склада си в Германия в склада си в Холандия – склад на фирма А. Към запитването сте приложили копие на инвойс фактура, издадена от C, в която е посочено следното: „ Всички стоки остават собственост на C до окончателното им плащане”.
Въпросът, които поставяте е относно наличието на тристранна операция в посочената хипотеза.
Предвид изложената фактическа обстановка и с оглед разпоредбите на ЗДДС /посл.изм.ДВ, бр.95 от 01.12.2009г./, изразявам следното принципно становище, доколкото предоставената информация не е достатъчна за да се отговори конкретно на поставения въпрос.
Съгласно чл.15 от ЗДДС, тристранна операция е доставката на стоки между три регистрирани за целите на ДДС лица в три различни държави членки, за които са налице едновременно следните условия:
1.регистрирано лице от държава членка А /прехвърлител/ извършва доставка на стока на лице, регистрирано в държава членка Б /посредник/, което след това извършва доставка на тази стока на лице, регистрирано в държава членка В /придобиващ/;
2.стоките се транспортират директно от държава членка А до държава членка В;
3.посредникът не е регистриран за целите на ДДС в държавите членки А и В;
4.придобиващият начислява ДДС като получател по доставката.
Предвид посочената разпоредба, режима на облагане на тристранна операция е
приложим само за доставки между три лица, които са регистрирани за целите на ДДС в три различни държави членки.
В случаите, при които стоките не се транспортират директно от държавата членка, в която е регистриран за целите на ДДС прехвърлителя до държава членка, в която е регистриранза целите на ДДС придобиващият, режима на облагане на тристранна операция е неприложим.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *