заплащането на местни такси за услугите по издаване на документи, предоставяни от общински администрации.

Изх. №
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Уважаеми г-н ===
С приемането на новата ал. З на чл. 16 от Закона за частните съдебни изпълнители възникнаха някои въпроси относно заплащането на местни такси за услугите по издаване на документи, предоставяни от общински администрации.
По силата на чл. 16, ал. 1 ЗЧСИ частният съдебен изпълнител има право на
достъп в съдебните и административни служби, в това число данъчните
и в службите на други лица, които водят регистри за имущество и може да прави справки и получава сведения за длъжника, както и да иска копия и извлечения от документи. В цитираната разпоредба, според нас, се прави разраничение между два вида услуги – получаване на справки и сведения за длъжника, които представляват предоставяне/получаване на информация и издаване на копия и извлечения от документи.
В новата ал. З на същия текст е предвидено, че за информацията, получавана по ал. 1 и 2, както и за вписването на обезпечителни мерки, частният съдебен изпълнител не дължи заплащане на държавни и местни такси.
Първият въпрос, който поставя новата ал. З, е : освободени ли са по силата на тази разпоредба частните съдебни изпълнители от заплащане на държавни и местни такси при издаване на копия и извлечения от документи. Би ли могъл същият този текст да служи като основание за освобождаване от заплащане на цена, когато за подобна услуга /издаване на копие от документ/ е предвидено заплащане на цена на услугата /чл. 6, ал. 2 ЗМДТ/.
В същото време за нуждите на изпълнителните производства частните съдебни изпълнители изискват издаване на удостоверения за данъчни оценки на недвижими имоти и други удостоверения, които действия представляват административни услуги по смисъла на ЗМДТ, за които законът предвижда заплащане на местни такси /чл. 115 ЗМДТ/. В случая говорим за административна услуга, изразяваща се в издаване на определен документ, а не предоставяне на информация или копие от документ, поради което считаме, че разпоредбата на чл. 16, ал. З ЗЧСИ не представлява основание за освобождаване от заплащане на такси, още повече, че принципно освобождаването от местни такси е възложено в компетентност на общинските съвети, според чл. 8, ал. 6 ЗМДТ.
С оглед на гореизложеното, бихме желали да получим компетентното Ви становище на поставените два въпроса, отнасящи се до прилагането на чл. ЗЧСИ.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *