данъчно третиране на възнаграждения на съдружници по договор за управление и контрол /ДУК/ и за положен личен труд в дружеството по ЗДДФЛ и задължително обществено осигуряване на съдружници в търговс

1_27/15.03.2010 г.
ЗДДФЛ чл.42; §1, т.26, б.”и”
Относно: данъчно третиране на възнаграждения на съдружници по договор за управление и контрол /ДУК/ и за положен личен труд в дружеството по ЗДДФЛ и задължително обществено осигуряванена съдружници в търговско дружество
По повод Ваше писмено запитване с вх.№ г., Дирекция „ОУИ” гр…. изразява следното становище:
Видно от описаната в запитването фактическа обстановка, в дружеството като самоосигуряващи се лица се осигуряват двама съдружници на избрана от тях сума. Съдружниците не са назначени на трудов договор или по договор за управление и констрол, не получават възнаграждение за положен личен труд в дружеството, а дивиденти. Като съдружници, те подписват документи издавани от и за дружеството и единствено в това се изразява положеният от тях личен труд.
Въпросите Ви са следните:
1. Необходимо ли е съдружниците да бъдат назначени като управители и по какъв вид договор – трудов или по договор за управление и контрол ?
2. Върху каква сума трябва да се осигуряват- върху сума, не по-малка от минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица или върху сума, не по-малка от минималния осигурителен доход за съответната основна икономическа дейност на дружеството ?
3. Трябва ли да им се удържа авансов данък общ доход, съгласно чл.42, ал.2 от ЗДДФЛ?
По първи въпрос
На поставения от Вас въпрос относно какъв следва да бъде вида на договора сключен със съдружници в търговско дружествоНационалната агенция по приходи не е компетентна да дава становище.
По втори въпрос
Отговор на Вашият въпрос може да намерите в Указание с изх.№ 24-00-7/25.02.2010г. и допълнението към него, издадени от Изпълнителният Директор на НАП, копие на които Ви изпращаме. В Указанието са посочени условията на които, трябва да отговарят лицата във връзкас дължимите осигурителни вноски за държавно обществено осигуряване.
По третия въпрос:
Видно от посоченото в запитването, Вие не сте определили какви ще бъдат правоотношенията на съдружниците – самоосигуряващи се лица с дружеството през 2010 г., поради което Ви отговаряме по принцип:
Съгласно измененията и допълненията, направени в ЗДДФЛ /ДВ, бр.113 от 2007 г./, в сила от 1 януари 2008 г., възнагражденията, изплащани по договори за управление и контрол, включително и на членове на управителни и контролни органи на предприятия се считат за доходи от трудови правоотношения по смисъла на §1, т.26, буква “з“ от допълнителните разпоредби на закона.
На основание §1, т.26, б.”и” от ЗДДФЛ, считано от 01.01.2010 г., за целите на този закон, правоотношенията, независимо от основанието за възникването им, със съдружници и член-кооператори, както и с акционери, притежаващи повече от 5 на сто от капитала на акционерното дружество, за полагане на личен труд в дружествата и кооперациите, в които те са съдружници, член кооператори или акционери, се дефинират като трудови правоотношения.
Следователно, посочените по горе доходи вече ще се облагат по реда, предвиден в ЗДДФЛ за доходите от трудови правоотношения, като:
– облагаемият доход и годишната данъчна основа се формират по реда на чл.24 и 25 от ЗДДФЛ;
– авансовото облагане е по правилата на чл.42 от ЗДДФЛ.
За доходите попадащи в обхвата на §1, т.26, б.”и” от ДР на ЗДДФЛ, са предвидени някои специфични правила, когато лицата получаващи такива доходи са самоосигуряващи се лица по смисъла на КСО. Предвид новата редакция на чл.42, ал.2 от ЗДДФЛ, месечната данъчна основасе определя, като облагаемият доход, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на КСО и ЗЗО.
Трябва да имате предвид и специалния преходен режим регламентиран в § 24 от ПЗР на ЗИД на ЗДДФЛ /обн., ДВ, бр.95 от 2009 г./, че ако доход по §1, т.26, б.”и” от ДР на закона е начислен, но не е изплатен до 31 декември 2009 г., размерът на дължимия авансов данък се формира по реда на чл.42 на базата на месечната данъчна основа, определена от изплатения през съответния месец доход.
Приложение: 1.Указание изх.№ 24-00-7/25.02.2010г. и допълнение към него, издадени от Изпълнителният Директор на НАП.

Оценете статията

Вашият коментар