задължителни осигурителни вноски за периода на

1_268/01.07.2010 г.
КСО, чл.9,ал.3,т.2
Относно: задължителни осигурителни вноски за периода на
неправомерноуволнение
Във връзка с Ваше запитване, постъпило вДирекция „ОУИ” – гр. ………..,заведено с вх. № ……………………2010 г., изразяваме следното становище:

В запитването е изложена следната фактическа обстановка:С решение на съда се признава уволнението Ви за незаконно и сте възстановена на длъжността която сте заемали. Получено е обезщетение завремето през което сте останала без работа поради уволнението, а именно за периода от01.10.2009 г. до 04.02.2010 г. На 17.05.2010г.сте се явила на работа, а от 01.06.2010 г. напускате същатапо взаимно съгласие. За м. май 2010 г. Ви е изплатено трудово възнаграждение. Във връзка с изложеното поставяте, следните въпроси:
1. Какви осигурителни вноски следва да мивнесе кооперацията за периода на обезщетението , само за ф.Пенсии” или и за ф.”Безработица” за да не се прекъсва трудовиястажи да се регистрирам като безработна ?
2. Дължили ми възнаграждение и осигурителни вноскии в какви размери за срока от 04.02.2010 г. до 01.05.2010 г.?
При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на действащото осигурителното законодателство изразяваме следното принципно становище:
На основание чл. 225, ал. 1 отКодекса на труда /КТ/, при незаконно уволнение работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа поради това уволнение, но за не повече от 6 месеца.
Съгласно чл.1, ал.7, т. 8 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски, за изплатеното обезщетение чл.225 от Кодекса по трудане се изчисляват и внасят осигурителнивноски от работодателя, извършил уволнението .
На основание чл.9,ал.3,т.2 от Кодекса за социално осигуряване/КСО/, за осигурителен стаж се зачита и времето през което лицата по чл. 4, ал. 1, т. 1 от КСО -работници и служители са били без работа поради уволнение, което е признато за незаконно от компетентните органи – от датата на уволнението до възстановяването им на работа.
За периода на уволнението което е признато за незаконно се внасят само осигурителни вноски за сметка на осигурителя, върху последното брутно възнаграждение ако лицето не е било осигуряванопрезтози период. Ако лицето е било осигурявано, осигурителните вноски се внасят върху разликата между последното брутно възнаграждение и осигурителния доход за периода, ако този доход е по-малък.
Осигурителните вноскиза периодитена неправомерно уволнение се внасятза сметка на осигурителя в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване в професионален и/или в универсален пенсионен фонд./чл.9,ал.5 от КСО/
Работодателят, извършил уволнението не дължи здравноосигурителни вноски за периода на уволнението. В случай, че за лицето неса внасяниздравноосигурителни вноски на друго основание, тоследва да ги внесе за своя сметка по реда на чл.40, ал.5 от Закона за здравното осигуряване.
Предвид гореизложеното, във Вашия случай работодателятдължи осигурителни вноски по гореописаният ред само за периода от 01.10.2009г. до 17.05.2010г. – от датата на уволнение довъзстановяването Ви на работа.
Въпросите относно зачитането на трудов стаж и регистрация на безработни лицане са от компетентността на Националната агенция за приходи.

Оценете статията

Вашият коментар