Данъчно третиране на възнагражденията на съдиите и на наградите на участниците в спортни турнири, начислени/изплатени в полза на местни и чуждестранни физически лица

Изх. № 24-34-633
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: Данъчно третиране на възнагражденията на съдиите и на наградите на участниците в спортни турнири, начислени/изплатени в полза на местни и чуждестранни физически лица
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
В отговор на ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – София и препратено по компетентност в Дирекция „Данъчно-осигурителна методология“ на Националната агенция за приходите (вх. № 24-34-633/………….2007 г.), Ви уведомявам следното:
1. Относно данъчното третиране на възнагражденията, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица – съдии на международни спортни турнири.
Съгласно чл.37, ал.1, т.8 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДЦФЛ) с окончателен данък се облагат възнаграждения за дейност, извършена на територията на страната от чуждестранни физически лица – спортисти, общественици, дейци на науката, изкуството и културата, включително когато доходът е изплатен/начислен чрез трето лице, като импресарска агенция, продуцентска къща и други посредници.
В съответствие с разпоредбите на чл.37, ал.2 и чл.46, ал.1 от ЗДДФЛ окончателният данък се определя върху брутната на съответното възнаграждение и е в размер 10 на сто. Данъкът се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в срок до края на месеца, следващ месеца на начисляването на дохода (чл.65, ал.1 от ЗДЦФЛ). На основание чл.65, ал.9 от ЗДДФЛ, когато доходите са в полза на физическо лице, което е местно в държава, с която Република България има сключена спогодба за избягване на двойното данъчно облагане, окончателният данък се удържа и внася от предприятието – платец на дохода, в тримесечен срок от началото на месеца, следващ
1
месеца на начисляването на дохода. Съгласно чл.66 от ЗДДФЛ данъкът се внася в републиканския бюджет по сметка на териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация на платеца на дохода.
Предприятията, платци на доходи, удържали окончателен данък за начислени доходи в полза на чуждестранни физически лица, декларират тези обстоятелства с данъчна декларация по образец (чл.55, ал.1 от ЗДДФЛ). Образецът на декларацията е утвърден със Заповед № ЗМФ – 1820 от 27.12.2006 г. на министъра на финансите и е обнародван в бр.2 на „Държавен вестник“ от 09.01.2007 г. Съгласно чл.56, ал.1 и чл.57, ал.1 от ЗДДФЛ декларацията се подава в сроковете за внасяне на данъка в териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по мястото на регистрация или където подлежи на регистрация платецът на доходите.
2. Относно данъчното третиране на паричните награди, начислени/изплатени в полза на местни и чуждестранни физически лица – състезатели в международни спортни турнири.
На основание чл.35, т.2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) паричните и предметните награди от игри, състезания и конкурси, които не са предоставени от работодател или възложител, са в обхвата на т.нар. доходи от други източници. Съгласно чл.14, ал.1 от ЗДДФЛ същите подлежат на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, като, в съответствие с чл.35 от ЗДДФЛ, облагаема е брутната сума на този вид доходи, придобити през данъчната година. На основание чл.50, ал.1 и 2 от ЗДДФЛ, за доходите, подлежащи на облагане с данък върху общата годишна данъчна основа, местните и чуждестранните физически лица са длъжни да подават годишни данъчни декларации. В ЗДДФЛ не е предвидено при изплащането на т.нар. доходи от други източници да се ползват образците „Сметка за изплатени суми“ и „Служебна бележка“, тъй като тези доходи не подлежат на авансово облагане и съответно – не се налага удостоверяването на авансово удържан данък.
/
/МАР
2
/
1

Оценете статията

Вашият коментар