Данъчно третиране на възнагражденията на членове на управителен съвет на юридическо лице с нестопанска цел през 2008 г., по смисъла на §1, т.26, буква з”и § 1, т.33 от ДР на ЗДДФЛ

Изх. №92-00- 868
Дата: 01.04.2008 год.
Относно: Данъчно третиране на възнагражденията на членове на управителен съвет на юридическо лице с нестопанска цел през 2008 г., по смисъла на §1, т.26, буква „з”и § 1, т.33 от ДР на ЗДДФЛ
По повод Ваше писмо, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 92-00-868 от 10.03.2008 г., Ви уведомявам за следното:
По смисъла на § 1, т. 26, буква „з“ от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2008 г., правоотношенията с членовете на управителни и контролни органи на предприятия, както и правоотношенията по договори за управление и контрол, се считат за трудови правоотношения. Българска стопанска камара е предприятие по смисъла на § 1, т. 33 от ДР на ЗДДФЛ, поради което правоотношенията с членовете на управителния орган (Управителен съвет), следва да се третират като трудови за целите на данъчния закон. Иначе казано, във връзка с определянето, удържането и внасянето на данъка, следва да се прилагат правилата, касаещи доходите от трудови правоотношения.
Фактът, че правоотношенията между БСК и членовете на управителния съвет не са уредени с договори за управление и контрол не променя данъчното третиране на възнагражденията. В писмото Ви е посочено също, че когато някои от членовете не вземат участие в едно или няколко заседания, не следва да им бъде начислявано и изплащано възнаграждение за пропуснатите заседания. Това обстоятелство влияе върху размера на облагаемия доход, придобит от въпросните физически лица, но няма отношение към реда за облагане на техните възнаграждения.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *