Данъчно третиране на възнагражденията на членовете на комисията за одит на годишните финансови отчети на Сметната палата

Изх. № 94-Т-206
Дата:13.07.2015 год.
ЗДДФЛ, чл. 24;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 26, буква „д“.
Относно: Данъчно третиране на възнагражденията на членовете на комисията за одит на годишните финансови отчети на Сметната палата
По повод постъпило Ваше писмено запитване в ЦУ на НАП, заведено с вх.
№ 94-Т-206 от 19.06.2015 г., Ви уведомявам следното:
В запитването сте посочили, че сте член на комисията за одит на годишните финансови отчети на Сметната палата за периода от 2011 до 2014 г. включително. Поставеният от Вас въпрос е свързан с данъчното третиране на получените в тази връзка възнаграждения и по-специално дали същите подлежат на облагане по реда на чл. 29 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) като доходи от извънтрудови правоотношения или на основание § 1, т. 26, б. “д“ от ДР на ЗДДФЛ следва да се третират като доходи от изборни длъжности.
Предвид така изложената фактическа обстановка и с оглед действащото законодателство, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 65, ал. 1 и 2 от Закона за сметната палата годишният финансов отчет на Сметната палата се одитира от независима комисия, в която се включват най-малко двама регистрирани одитори, като числеността и съставът на тази комисия се определят от Народното събрание. По силата на т. 1 на издаденото от Народното събрание Решение за определяне на комисия за одитиране на годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011, 2012, 2013 и 2014 г. (обн. ДВ. бр. 34 от 12 май2015 г.) е определена единадесетчленна комисия, която да одитира годишните финансови отчети на Сметната палата за 2011, 2012, 2013 и 2014 г., а на основание т. 2 от същото Решение е избран съставът на комисията.
Предвид това, доколкото Народното събрание избира състава на комисията за одит на годишните финансови отчети на Сметната палата, считам че възнагражденията на нейните членове следва да се третират като доходи от трудови правоотношения по силата на § 1, т. 26, б. “д“ от ДР на ЗДДФЛ, където са посочени правоотношенията с лица, получаващи доходи от изборни длъжности.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/Г. ДИМИТРОВА/’

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *