Данъчно третиране на възнагражденията на членовете на управителния съвет на фонд Социална закрила”

Изх. №04-13-55
Дата:22.06.2012 год.
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 26, буква „з”;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 33;
ЗСч., чл. 1, ал. 2;
ДР на ЗСч., § 1, т. 1.
Относно: Данъчно третиране на възнагражденията на членовете на управителния съвет на фонд „Социална закрила”
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № ………, Ви уведомявам следното:
На основание § 1, т. 26, буква „з” от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2008 г., правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия са „трудови правоотношения” за целите на този закон. Съгласно § 1, т. 33 от ДР на ЗДДФЛ, “предприятие“ е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, както и търговското представителство по Закона за насърчаване на инвестициите и осигурителната каса, създадена на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване. „Предприятия” по смисъла на Закона за счетоводството са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, търговските представителства и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги (чл. 1, ал. 2). Във връзка с разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството в § 1, т. 1 от ДР на същия закон е регламентирано, че “бюджетни предприятия“ са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма.
Видно от цитираните легални дефиниции, за целите на данъчния закон възнагражденията на членовете на управителния съвет към фонд „Социална закрила” са в обхвата на доходите от трудови правоотношения и съответно подлежат на облагане при условията и по реда, предвидени в ЗДДФЛ за облагането на този вид доходи.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/