Данъчно третиране на възнагражденията на членовете на управителния съвет на фонд Социална закрила”

Изх. №04-13-55
Дата:22.06.2012 год.
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 26, буква „з”;
ДР на ЗДДФЛ, § 1, т. 33;
ЗСч., чл. 1, ал. 2;
ДР на ЗСч., § 1, т. 1.
Относно: Данъчно третиране на възнагражденията на членовете на управителния съвет на фонд „Социална закрила”
В отговор на Ваше писмено запитване, постъпило вна Националната агенция за приходите и заведено с вх. № ………, Ви уведомявам следното:
На основание § 1, т. 26, буква „з” от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2008 г., правоотношенията по договори за управление и контрол, включително с членовете на управителни и контролни органи на предприятия са „трудови правоотношения” за целите на този закон. Съгласно § 1, т. 33 от ДР на ЗДДФЛ, “предприятие“ е предприятие по смисъла на Закона за счетоводството, както и търговското представителство по Закона за насърчаване на инвестициите и осигурителната каса, създадена на основание чл. 8 от Кодекса за социално осигуряване. „Предприятия” по смисъла на Закона за счетоводството са: търговците по смисъла на Търговския закон; юридическите лица, които не са търговци, бюджетните предприятия, неперсонифицираните дружества, търговските представителства и чуждестранните лица, осъществяващи стопанска дейност на територията на страната чрез място на стопанска дейност, с изключение на случаите, когато стопанската дейност се осъществява от чуждестранно лице от държава – членка на Европейския съюз, или от друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, единствено при условията на свободно предоставяне на услуги (чл. 1, ал. 2). Във връзка с разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от Закона за счетоводството в § 1, т. 1 от ДР на същия закон е регламентирано, че “бюджетни предприятия“ са държавните и общинските органи, техните структурни единици и всички икономически обособени лица, прилагащи бюджети, бюджетни сметки, извънбюджетни сметки и фондове по смисъла на Закона за устройството на държавния бюджет и Закона за общинските бюджети, както и държавните фондове и институции по задължителното обществено, здравно и друго осигуряване, държавните висши училища, Българската академия на науките, Българската национална телевизия, Българското национално радио, Българската телеграфна агенция и други лица и структурни единици, чиито сметки и операции се включват от Министерството на финансите в консолидираната фискална програма.
Видно от цитираните легални дефиниции, за целите на данъчния закон възнагражденията на членовете на управителния съвет към фонд „Социална закрила” са в обхвата на доходите от трудови правоотношения и съответно подлежат на облагане при условията и по реда, предвидени в ЗДДФЛ за облагането на този вид доходи.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

определяне на категорията на активите /елементите/ за фотоволтаична централа по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), при следната фактическа обстановка

5_20-00-405/17.10.2011г. ЗКПО, чл. 50ЗКПО, чл. 55, ал. 1ЗКПО, чл. 58 от ЗКПОВ дирекция ОУИ … е постъпило писмено запитване, подадено от Вас, с вх.№ 20-00-405/30.09.2011

Възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на услуги от Амбулатория за индивидуална практика за първична медицинска помощ по дентална медицина (АИППМПДМ)

ОТНОСНО: Възникване на задължение за регистрация по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при предоставяне на услуги от Амбулатория за индивидуална практика