ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност Ви уведомявам

Изх. №04-13-43
Дата: 26.04.2010 год.
ЗДДФЛ, чл. 18;
ПЗР на ЗДДФЛ, § 49.
Във връзка с Ваше запитване, препратено вна
Националната агенция за приходите и заведено с вх. № 04-13-43 от 14.04.2010 г.
относно ползване на данъчно облекчение за намалена работоспособност Ви уведомявам
следното: –
Съгласно описаната фактическа обстановка и приложените документи, имате
решение на ТЕЛК от 27.02.1998 г. с което Ви е определена втора група инвалидност.
Срокът на валидност на решението е до 01.02.2000 г. За 2009 г. сте подали годишна
данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ с вх. № …………. от 10.02.2010 г., при което
с Акт за прихващане или възстановяване от 25.02.2010 г. Ви е направен отказ за
правото на ползване на данъчно облекчение по чл. 18 от ЗДДФЛ за 2009 г.
В случая, следва да имате предвид, че компетентен да извършва съответните
процесуални действия е органът по приходите, който осъществява производството по
реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Същият на основание
чл. 4 от ДОПК осъществява производството самостоятелно и независимо в рамките на
своите функционални компетентности. Предвид това, ако от органите по приходите
бъде издаден акт (ревизионен акт или акт за предварително установяване на
задължението), който установява различни данъчни задължения, от тези, посочени от
Вас във Вашата данъчна декларация, то Вие на основание чл. 17, ал. 1, т. 8 от ДОПК
имате право да ги обжалвате по предвидения в ДОПК ред.
Отделно от горното и предвид поставения от Вас въпрос изразявам следното
становище относно принципна възможност за ползване на данъчно облекчение за лица
с намалена работоспособност (група инвалидност):
Във връзка с данъчното облекчение за лица с намалена работоспособност, в
чл. 18, ал. 1 от ЗДДФЛ е предвидено, че сумата от годишните данъчни основи по чл. 17
за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила
решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на
настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на
решението.
На основание чл. 23, т. 1 от ЗДДФЛ, за да се ползва това данъчно облекчение към годишната данъчна декларация по чл. 50 от същия закон, е задължително да се приложи копие на валидно решение на ТЕЛК/НЕЛК, което означава същото да е влязло в законна сила и да не е изтекъл срокът на инвалидността.
Съгласно § 49 от Преходните и заключителни разпоредби на ЗИД на ЗДДФЛ предвидените в закона облекчения за трайно намалена работоспособност се ползват пожизнено, когато срокът в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК не е изтекъл към 31 де-кември2004 г. и лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или в срока на експертното решение. В този смисъл е и разпоредбата на § 3 от ПЗР на Закона за здравето, която урежда преходен режим за лицата, които към датата на влизане на закона в сила (01.01.2005 г.) имат определен срок на трайно намалена работоспособност и навършена 65-годишна възраст. Същите условия трябва да са налице за да бъде приложена и разпоредбата на § 2 от ПЗР на Наредбата за медицинската експертиза на работоспособността, което е потвърдено и с Решение на ВАС № ….. от 18.05.2009 год.
Предвид горното, за доходи след 01.01.2005 г., предвиденото в ЗДДФЛ облекчение за намалена работоспособност се ползва пожизнено при условие, че едновременно са налице и двете условия, а именно:
– срокът в експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК не е изтекъл към 31 декември 2004 г. и
– лицето е навършило 65-годишна възраст преди тази дата или в срока на експерт-ното решение.
В случай, че не е налице едно от цитираните по-горе кумулативни условия, няма правно основание за ползване на данъчното облекчение за намалена работоспособност, регламентирано в чл. 18 от ЗДДФЛ и за да може да ползва това данъчно облекчение, на лицето следва да бъде извършено преосвидетелстване. На основание чл. 101, ал. 4 от Закона за здравето преосвидетелстването може да се извърши по искане на лицето или по искане на контролните органи на медицинската експертиза.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Прилагане на ЗКПО

ОТНОСНО: Прилагане на ЗКПО В Дирекция ОДОП постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …. 07.02.2018 г., в което описвате следната фактическа обстановка:Читалище отдава под

Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за автомобил

ОТНОСНО: Право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) за автомобил В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ …. постъпи