данъчно третиране на възнагражденията за посреднически услуги, предоставяни на лица, установени в други държави членки

Изх. № 24-34-69 Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: данъчно третиране на възнагражденията за посреднически услуги, предоставяни на лица, установени в други държави членки
Уважаема г-жо
По повод Ваше запитване (вх. № /29.12.2006г.), копие от което е изпратено в НАП (вх. № / 08.02.07 г.) и приложен към него превод на договор за представителство от 08.06.2005г. изразявам следното становище:
Описаните в писмото услуги, дават основание мястото на изпълнение по същия да се определи на основание чл. 21, ал.З, т.2, б. „б“, „в“, „г“, „м“ и „н“ от ЗДДС; тъй като основните доставки по същия са:
– рекламни услуги – насърчаване активнона продажбитена продуктите на
територията на България- чл.21, ал.З, т.2, б. „б“ от ЗДДС;
– на услуги, извършвани от консултанти, инженери, счетоводители, юристи и други
подобниуслуги, когато секасае заинформираненадоверителя относно всички
неочаквани промени в пазарната ситуация, както и относно нечестна конкуренция,
изменения в законодателството или в подзаконовите актове, нарушения на правата на
индустриална собственост на доверителя, както и други събития в интерес на доверителя,
предприемане на стъпки по отношение на финансовото състояние и състоятелността на
клиентите и потенциалните клиенти и предаване на доверителя на всяка информация от
практическо значение, както и помагане на доверителя да си възстанови дължимите
задължения -чл. 21, ал.З, т.2, б.„в“ от ЗДДС;
– услуги по обработка на данни или по предоставяне на информация, когато се
касае за следните услуги: предаване на доверителя на поръчки, получени от клиенти в
рамкитена България,подържаненаорганизациязаобслужваненапродажбитеи
клиентите, съблюдаване на срокове и условия на продажба и уведомяване на клиента,
получаване на забележки и рекламации от клиенти по отношение на дефекти в продуктите
и информиране на доверителя относно тези рекламации- чл. 21, ал.З, т.2, б.„г“ от ЗДДС;
– поемане на задължение за неизвършване на действия- да не представлява, продава, рекламира или произвежда на територията на България през време на действието на договора на всякакви продукти, които са подобни или идентични на продуктите, без съгласието на доверителя, да не се конкурира с доверителя на територията на България-пряко или непряко – чл. 21, ал.З, т.2, б. „м“ от ЗДДС;
– на посреднически услуги във връзка с услугите, посочени по- горе – чл. 21, ал.З, т.2,б.„н“отЗДДС);
Получател на доставките съгласно чл. 21, ал.З, т.1 от ЗДДС е данъчнозадължено лице, установено в държава-членка, различна от държавата, където е установен доставчикът, т.е. извън РБългария.
Предвид гореизложеното, считаме, че на основание чл. 21, ал.З, т.2, б. „б“, „в“, „г“, „м“ и „н“ от ЗДДС мястото на изпълнение на доставките е извън територията на страната – мястото, където се намира седалището на получателя чуждестранно лице.
Поради това, на основание чл.25, ал.З, т.2 от ЗДДС на датата на възникване на данъчното събитие по чл.25, ал.2, 3 и 4 от ЗДДС възниква основанието за освобождаване от начисляване на данък.
Данъчното събитие съгласно чл. 25, ал.2 от ЗДДС възниква на датата, на която услугата е извършена, а услугата се счита за извършена на датата, на която възникват условията да бъде признат приходът по нея съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти /чл.12, ал.1 от ППЗДДС/.
Съгласно чл.96, ал.2 от ЗДДС в облагаемия оборот на данъчнозадължените лица се включват облагаемите доставки, включително с нулева ставка, доставки на финансови услуги и доставки на застрахователни услуги. На основание чл.96, ал.З от ЗДДС в облагаемия оборот не се включват доставките по ал. 2, т. 2 и 3, когато не са свързани с основната дейност на лицето, доставките на дълготрайни материални или нематериални активи, използвани в дейността на лицето, както и доставките за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 и 3. Следователно, доставките, извън обхвата на закона не попадат в облагаемия оборот, поради което Вие не трябва да следите оборотите си във връзка с осъществяването от Вас посредническа дейност по отношение на задължителна регистрация по ЗДДС.
//

Оценете статията

Вашият коментар