някои аспекти но прилагането на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.), в случаите на търговия с автомобили

Изх. № 24-34-742
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО: някои аспекти но прилагането на ЗДДС (в сила от 01.01.2007 г.), в случаите на търговия с автомобили
Във връзка с Ваше писмено запитване до Директора на Териториална Дирекция на ПАН – ..1 ДО“, препратело по компетентност вна НАП Ви уведомявам за следното:
По първи въпрос:
Визираната от вае ..такса за одобрение и управление на лизинговия договор“ за целите па ДДС се счита, като свързана с предоставянето на услуга но смисъла на чл.8 от зддс.
Данъчното третиране на тази доставка (чл.9. ал.1 от ЗДДС), води до наличие на облагаема доставка по смисъла на чл.12. ал.1 от ЗДДС. освен ако не е налице хипотезата на съпътстваща доставка по чл. 128 от ЗДДС при съответен режим на облагане.
По втори въпрос:
Отговорът на поставения въпрос, касаещ третирането на плащанията за застраховка на лизинговата вещ. които са част от вноските по лизизинговия договор, се съдържа в посочената в запитването разпоредба на ч.т.26. ал.5. т.З от ЗДДС и нормите на ч.т.46, ат.!. т.1;ал.2. и чл. 128 от ЗДДС.
Посоченото основание за не включване в данъчната основа па съответните разходи за застраховки на вещта не следва да се обвързват с разпоредбите на закона, регламентиращи режима па доставките. Предвид това и ако се приеме, че въпросните разходи попадат в обхвата на финансовата услуга по ч.т.46. ал.1. т. 1 от закона, доставчикът има право да избере тази доставка дали да бъде освободена или облагаема (чл.46. а.т.2 от ЗДДС).
По трети въпрос:
Отговорът на въпроса ..закона за ДДС прави ли разграничение между финансов и оперативен лизинг“ се съдържа в общите разпоредби на този закони, съгласно които облагаеми са всички доставки, освен изрично предвидените в него случаи. когато с предвидено освобождаване (съгласно разпоредба от закона). В този смисъл, подобно разграничаване в закона не е предвидено, освен ако не се касае за случаите. за които е положим § 9 от ПЗР на ЗДДС. Тази норма касае само стоките, фактически предоставени при условията па договор за финансов лизинг до 31.12.06 г.
Отговора на останалата част от въпроса се съдържа в становището по въпрос II.
Но четвърти въпрос:
В случаите на ..префактуриране на пътен данък на клиент, закупил автомобил в брой“ е приложима разпоредбата па чл. 26. а.т.2 от ЗДДС“. Но аргумента, че данъчната основа се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице. смите за пътен данък участват при формирането на данъчната основа на облагаема доставка (чл.12. а.т.1 от ЗДДС).
//

Оценете статията

Вашият коментар