Данъчно третиране на заплащаната равностойност на полагащата се храна на граждански лица, даващи 12-часови дежурства.

Изх. № 24-33-177
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Данъчно третиране на заплащаната равностойност на полагащата се храна на граждански лица, даващи 12-часови дежурства.
Уважаеми господин ,
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в Дирекция „ОУИ“ -гр.===, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-33-177 от 22.03.2007 г.. Ви уведомявам за следното:
Облагаемият доход и годишната данъчна основа за доходите от трудови правоотношения се определят по реда на глава пета, Раздел I от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), в сила от 01.01.2007 г. Облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в чл. 24, ал. 2 от ЗДДФЛ (чл. 24, ал. 1 от ЗДДФЛ).
На основание чл. 24, ал. 2, т. 1, букви „а“, „б“ и „г“ от ЗДДФЛ в облагаемият доход от трудови правоотношения не се включват:
•безплатната храна и/или добавки към нея, предоставени в натура по чл. 285 от
Кодекса на труда (КТ);
•безплатната предпазна храна и противоотровите, предоставени в натура по
реда на други закони;
•безплатната храна, предоставена в натура на военнослужещите съгласно
чл.234, ал. З и 4 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република
България (ЗОВСРБ).
Може да се счита, че нормативното основание за предоставяне на безплатна храна на гражданските лица, работещи по трудов договор в структурите на подчинение на министъра на отбраната е чл. 285 от КТ във връзка с чл. 269 от ЗОВСРБ, доколкото в ЗОВСРБ липсва специална разпоредба за това.
Следва да имате предвид, че за да се счита за необлагаема по смисъла на чл. 24, ал.2, т. 1, букви „а“, „б“ и „г“ от ЗДДФЛ, безплатната храна следва да е предоставена в натура. Когато се изплаща левовата й равностойност, независимо от нормативното основание за това, същата представлява облагаем доход за съответните физически лица и подлежи на общо облагане по реда на чл. 42 и 49 от ЗДДФЛ.
//

Оценете статията

Вашият коментар