ЗДДС, чл.45,ЗДДС, чл.163а,ТЗ, чл.1, aл. 1,ЗКПО, чл.248

Изх. № 24-33-175
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Но повод на ваше писмено запитване до Териториална дирекция на НАП – гр. ===, препратено по компетентност в ЦУ на НАП (вх. № 24-33-175/ 22.03.07 г.), свързано с прилагането на някой разпоредби от данъчното законодателство – ЗДДС и ЗКПО. които са в сила от 01 .01 .07 г., Ви уведомявам за следното:
По въпрос І-ви и П-ри:
Приложено изпращам ви копие на становище на Дирекция ..Данъчна политика“ при- № 93-04-45/ 08.03.2007 г., където се съдържат отговорите на поставените от вас въпроси.
С оглед правомощията на Изпълнителния директор на НАП за разясняване па данъчно-осигурителното законодателство, предвидени с чл.10. ал. 1. т. 10 от ЗНАП, с посоченото становище са запознати органите по приходите.
Обекти на облагане по смисъла па новия ЗКПО (в сила от 01 .01 .2007г.) са приходите от сделки по чл. 1 от Търговския закон (ТЗ), както и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество па бюджетни те предприятия – чл. 1. т. 7 от закона. Следователно основен момент по отношение определянето на общините като данъчно задължени лица за облагане с корпоративен данък но реда на ЗКПО е извършването на сделки по чл. 1 от ТЗ и отдаването под наем на движимо и недвижимо имущество. Законът не абсолютизира изискването да се извършва дейност в разновидностите, посочени в ал.1 на чл. 1 от ТЗ. Изброяването на търговските сделки и дейности в чл. 1, ал.1 на ТЗ е неизчерпатслио. особено по отношение на услугите. Предвид това. за да се определи една дейност, осъществявана от община, като търговска/стопанска, тя следва да отговаря на следни 1 е критерии:
1. дейността да се извършва по занятие, да е източник на постоянен, регулярен доход и дейността да се осъществява с цел печалба /не с необходимо печалбата фактически да е реализирана/ или дейността да се осъществява в частен интерес на юридическото лице;
2. цените на предоставените услуги или стоки да се формират на пазарен принцип.
В конкретния случай, предвид описаната фактическа обстановка, е сключен договор за възлагане на обществена поръчка между община Смолян от една страна и от друга – фирма, доставчик на услугата. Във Вашето писмо няма информация как е образувана цената на услугата по договора, но ако същата с формирана па пазарен принцип, то тази сделка представлява стопанска дейност. Съгласно сключения договор услугата се осъществява от фирмата доставчик, а общината заплаща стойността на извършените работи по договора. Не е ясно защо поставяте въпроса дали този договор ще бъде облаган с данък по ЗКПО, след като заплатените суми от общината представляват разход за нейната дейност, а с данък се облагат приходите на общините от сделки по чл. 1 от ТЗ и от отдаване под наем на движимо и недвижимо имущество.
Визираните в чл.192 на ЗУТ случаи на учредяване па „право на преминаване“ се считат за доставка, свързана със земя. регламентирани с чл. 45. ал.1 от ЗДДС. На това основание, тази доставка е освободена.
Съгласно разпоредбата на чл.45, ал.7 от ЗДДС е предвидена правна възможност. съгласно която доставчикът може да избере тази доставка да бъде облагаема.
Отговора на поставения от вас въпрос е свързан на първо място с определяне на съответните бюджетни разпоредители, които са данъчнозадължени лица по смисъла на чл.З, ал.1. ал.4 и ал.5 от ЗДДС.
По отношение на отношенията, които възникват във връзка с разплащанията между отделните разпоредители е бюджетни средства, които са в рамките на едно данъчнозадължено лице е приложим чл. 3. ал.1 от ППЗДДС. Съгласно тази норма „доставка на стока или услуга между клонове или между структурни звена, установени на територията на страната в състава на едно лице, установено на територията на страната, е вътрешен оборот и не е доставка“.
В този смисъл, документирането на разплащанията в състава на едно лице не се извършва с данъчните документи по чл. 112. ал.1 от ЗДДС ~- фактура, известие към фактура или протокол, а с друг първичен счетоводен документ, отговарящ на изискванията на Закона за счетоводството.
По повод на изискванията към номерацията на фактури и известия, за документиране на доставките, следва да имате предвид разпоредбата на чл.78. ад. 4 от ППЗДДС, където е предвидена възможност, във вашия случай, за отделните разпоредители в състава на общината, да бъде определен диапазон от номера, които да се използват при издаваните от него документи.
//

Оценете статията

Вашият коментар