Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 10 от ЗДДФЛ.

Изх. № 24-33-181
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
ОТНОСНО:Прилагането на чл. 24, ал. 2, т. 10 от ЗДДФЛ.
Уважаема г-жо
По повод Ваше писмо до Дирекция „ОУИ“ – гр. Пловдив, препратено по компетентност и постъпило в ЦУ на НАП с вх. № /22.03.2007 г., изразявам следното становище:
Документално обоснованите социални разходи, предоставени в натура на работници и служители и лица, наети по договор за управление и контрол (наети лица) се облагат с данък върху разходите на основание чл. 204, т. 2 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО). На основание чл. 205 от ЗКПО, социалните разходи, които не са предоставени в натура, представляващи доход на физическо лице, се облагат при условията и по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДЦФЛ).
Съгласно чл. 24, ал. 2, т. 10 от ЗДЦФЛ, в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включват еднократните помощи за лечение, предоставени от работодателя за сметка на социалните разходи – до стойността на лечението. Следователно, размерът на облекчението, каквото безспорно е дефинирането на конкретен доход като необлагаем, е обвързан със стойността на лечението. Това изисква наличието на документи, доказващи стойността на лечението, като упоменатите от Вас епикриза и други документи, съпътстващи заболяването не могат да се приемат за такива. Според описаните в писмото Ви факти, не разполагате с документ, доказващ стойността на лечението, поради което същите не попадат в обхвата на чл. 24, ал. 2. т. 10 от ЗДДФЛ. а представляват облагаем доход за съответното физическо лице.
Имайте предвид също. че за да се считат за необлагаеми на основание чл. 24. ал.2. т. 10 от ЗДДФЛ. помощите предоставяни от работодателя на работниците и
служителите е необходимо да отговарят кумулативно на следните условия: да са еднократни; да са предназначени за лечение и да са предоставени за сметка на социалните разходи. Във връзка с дефинирането на предоставяните помощи като социален разход е необходимо да се съобразите с разпоредбата на § 1, т. 34 от ЗКПО, а именно: същите да са отчетени в съответствие с чл. 294 от Кодекса на труда (КТ) и да са предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от КТ или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН
ДИРЕКТОР НА НАЦИОНАЛНАТА
АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КР. СТЕФАНОВ
В случай, че не отговарят на всички гореописани условия, предоставяните от работодателя суми представляват облагаем доход по смисъла на чл. 24. ал. 1 от ЗДДФЛ и следва да се облагат съгласно предвидените в закона правила за доходите по трудови правоотношения.

Оценете статията

Вашият коментар