Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица на непарична (апортна) вноска на недвижим имот и прехвърляне на дялове в търговско дружество, направени от местно физ

Изх. № 94- Т-65
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Данъчно третиране по реда на Закона за данъците върху доходите на физическите лица на непарична (апортна) вноска на недвижим имот и прехвърляне на дялове в търговско дружество, направени от местно физическо лице.
Уважаеми г-н ………….,
Във връзка с Ваше писмо до ЦУ на НАП, заведено с вх. № ………. г., изразявам следното становище:
Съгласно чл. 72, ал. 1 и 2 от Търговския закон (ТЗ), ако някой съдружник, съответно акционер, прави непарична вноска, дружественият договор, съответно уставът, трябва да съдържа името на вносителя, пълно описание на непаричната вноска, паричната й оценка и основанието на правата му. Вноската в дружество с ограничена отговорност, акционерно дружество или командитно дружество с акции се оценява от З независими вещи лица, посочени от длъжностното лице по регистрацията към Агенцията по вписванията. Заключението на вещите лица трябва да съдържа пълно описание на непаричната вноска, метода на оценка, получената оценка и нейното съответствие на размера на дела от капитала или на броя, номиналната и емисионната стойност на акциите, записани от вносителя.
На основание чл. 13, ал. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), не се смятат за доход получените акции и дялове за направени непарични вноски в търговско дружество. В този смисъл, разликата между цената за която е придобит упоменатия в писмото Ви недвижим имот и размера на дяловете от капитала, съответстващи на направената непарична вноска не представлява доход за физическото лице. При продажба или замяна на придобитите по този начин дялове, или на част от тях. се дължи данък, като облагаемият доход се определя по реда на чл. 33. ал. З и 4 от ЗДДФЛ.
Съгласно чл. 33. ал. З от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на
акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута е сумата от реализираните през
годината печалои, определени за всяка конкретна сделка, намалена със сумата от реализираните през годината загуби, определени за всяка конкретна сделка. В тази връзка, реализираната печалба/загуба за всяка конкретна сделка се определя, като продажната цена се намалява с цената на придобиване на финансовия актив (чл. 33, ал.4 от ЗДДФЛ). Когато дяловете са придобити чрез направена от физическото лице непарична вноска в търговско дружество, както е и в конкретния случай, при определяне цената на придобиване приложение намира чл. 33. ал. 6, т. 5 от ЗДДФЛ, т.е. това е частта от непаричната вноска, вписана в дружествения договор или в устава на търговско дружество, съответстваща на продадените или на заменените дялове.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *