вида на дохода и правното основание за получаването му. както и данни необходими за определяне датата на придобиване на дохода, дефинирането на физическото лице като местно или чуждестранно за данъчни

Изх. № 92-00-218
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
На Ваш № ДЗ 10/2007г. от 15.03.2007г. Уважаеми господин,
Във връзка с постъпило Ваше искане за изготвяне на експертна справка по дознание № 10/2007г. Ви уведомявам за следното:
По отношение на доходите на физическите лица, получени през периода 01.01.1998г.-31.12.2006г.. приложимият закон е отмененият Закон за облагане доходите на физическите лица /ЗОДФЛ/. а от 01.01.2007 г. е в сила Законът за данъците върху доходите на физическите лица (Обн., ДВ бр. 95/2006 г.)
Облагането на местните и чуждестранни физически лица, регламентирано в посочените данъчни закони, е съобразено с вида и източника на конкретния доход. В този смисъл, дефинирането на едно физическо лице като местно или като чуждестранно има първостепенно значение за определянето на данъчните му задължения.
По смисъла на чл. 6 от ЗОДФЛ(отм, ДВ бр. 95/2006 г.), местни физически лица, без оглед на тяхното гражданство са лицата:
•чието постоянно местоживеене е в България (понятието „постоянно
местоживеене“ е дефинирано в § 1, т. З от Допълнителната разпоредба на
ЗОДФЛ и това е трайното установяване на физическо лице на територията
на България без оглед на времето,прекарановчужбина за определен
данъчен период, когато престоят в чужбина не е свързан с трайно
установяване там);
•които пребивават в страната повече от 183 дни през всеки 365 – дневен
период,катов този случай физическото лице се счита за местно през
годината, в която пребиваването му надхвърли 183 дни;
•които пребивават в чужбина по поръчение на българската държава, на нейни
органи и/или организации, на български предприятия, членовете на техните
семейства:
•чужди граждани, наети в България от други държави или от международни
организации, с изключение на лицата посочени в чл.12, ал.1. т.12 от
ЗОДФЛ.
Чуждестранни физически лица са лицата, които не са местни лица по смисъла на чл. 6 от ЗОДФЛ. Съгласно чл. 8, ал.1 и 3 от ЗОДФЛ, местните физически лица са данъчно задължени за доходи, произхождащи от източници в България и от чужбина, а чуждестранните физически лица – за доходи от източници в България. Доходи от източници в България са тези по смисъла на чл. 9 от ЗОДФЛ.
В чл. 10 от ЗОДФЛ неизчерпателно са изброени облагаемите доходи на физическите лица. като в т. 18 от разпоредбата е въведен принципът ча облагане на всички доходи, които не са определени като необлагаеми или не са освободени от облагане по закон.
Необлагаемите доходи са изрично изброени в чл.12 от ЗОДФЛ /отм./. Обръщаме Ви внимание на нормата на чл. 12, ал. 2 от ЗОДФЛ. съгласно която ..Не се смята за доход полученото при продажба или замяна на имщество, придобито по наследство, завет, дарение и на реституирано имущество, както и наследствата и даренията.“. По отношение на доходите от трудови правоотношения, необлагаемите такива са изчерпателно изброени в чл.19. ал.2 от с.з.
Видно от горното, според ЗОДФЛ /отм./. данъчното облагане на доходите на физическите лица е в зависимост характера им. а не в зависимост от начина на получаване на същите.
Следва също да имате предвид, че по силата на чл. 16 от ЗОДФЛ, когато в данъчна спогодба или в друг международен договор, ратифициран от Република България, обнародван и влязъл в сила, се съдържат разпоредби, различни от разпоредбите на този закон, приоритетно се прилагат разпоредби те на съответната данъчна спогодба или договор. Съгласно чл. 17 от ЗОДФЛ /отм./. когато няма сключена спогодба или друг международен договор за избягване на двойното данъчно облагане, при определянето на данъка върху дохода местните физически лица ползват данъчен кредит за идентични или подобни чуждестранни данъци, наложени в чужбина от съответните компетентни орг-ани.
Задълженията на физическите лица. отнасящи се до декларирането на доходите им, са обхванати в разпоредбите на чл. 41 и чл. 42 от ЗОДФЛ, като те също са обвързани с вида и източника на доходите, а не с начина на получаването им.
Предвид гореизложеното, за да отговорим на въпроса ви по същество следва да разполагаме с информация относно вида на дохода и правното основание за получаването му. както и данни необходими за определяне датата на придобиване на дохода, дефинирането на физическото лице като местно или чуждестранно за данъчни цели, тъй като същите имат определящо значение за данъчното третиране и декларирането на доходите на физическите лица. В тази връзка, изразяваме готовност за пълно съдействие и изразяване на становище по същество след допълнително предоставени от Вас данни.
//

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *