данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при вливане на местно юридическо лице в място на стопанска дейност н

Изх. № 26-А-276
Дата:01.09.2014 год.
ЗКПО, чл. 135, т. 1;
ЗКПО, чл. 136, т. 3;
ЗКПО, чл. 149, ал. 4 – 7;
ЗДДС, чл. 100, ал. 1;
ЗДДС, чл. 107, т. 4, буква „а“;
ЗДДС, чл. 111, ал. 2, т. 3;
ЗДДС, чл. 132.
Относно:данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) и Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) при вливане на местно юридическо лице в място на стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице в страната, както и въпроси, свързани с прилагане на СИДДО между България и Ирландия
Внае постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № 26-А-276/30.07.2014 г., в което поставяте въпроси, свързани с прилагането на разпоредбите на ЗКПО и ЗДДС по отношение на вливане на местно юридическо лице в място на стопанска дейност на чуждестранно юридическо лице в страната при следната фактическа обстановка:
Понастоящем всички акции на А…. България се притежават от Б. Б притежава също и около 93 % от акциите на С, а останалите 7 % се притежават от друго дружество от групата Д.
С е дружество, част от групата Д, установено в Дъблин, подчинено е и се ръководи от ирландския финансов регулатор и от съответните национални регулатори относно търговската си дейност чрез клонове в Обединеното кралство, Испания, Португалия, Франция и Италия.
Както А, така и С се управляват директно от Б.
Планира се, считано от 1 януари 2015 г., в резултат на презгранично вливане, животозастрахователният бизнес на А (заедно с персонала, инфраструктурата и портфейла) да бъде прехвърлен на българския клон на С (Клонът). След това нищо няма да остане в А и дружеството ще бъде прекратено без ликвидация.
След вливането С ще издаде акции на Б като насрещна престация за вливането.
Клонът ще се регистрира в България за ДДС цели:
?или преди вливането на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС (доброволна регистрация), или
?в рамките на 14 дни от датата на вливането на основание чл. 132, ал. 1 от ЗДДС.
Въпросите, които поставяте, са свързани с искане за потвърждаване на Вашето разбиране, изложено в запитването.
Предвид така представената фактическа обстановка и с оглед относимата  нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Относно въпросите, свързани съсЗКПО:
Доколкото вливането на А в С представлява преобразуване по смисъла начл. 126 от ЗКПО, преобразуващото се дружество (по смисъла на чл. 135, т. 1 от ЗКПО) и получаващото дружество (по смисъла на чл. 136, т. 3 от ЗКПО) прилагат разпоредбите на раздел II „Специфичен режим на облагане при преобразуване“ от глава деветнадесета на ЗКПО. В условията на специфичния режим на облагане при преобразуване, капиталовите печалби, определени като разлика между реалната стойност на прехвърлените активи и пасиви и тяхната данъчна стойност, не следва да водят до облагане при преобразуващото се и при приемащото дружество към момента на преобразуването.
В този смисъл Вашето разбиране, изложено в запитването по отношение на данъчното третиране по реда на ЗКПО, е в съответствие със законовите разпоредби.
Относно въпросите, свързани с регистрация по ЗДДС:
Законът изисква и дава възможност за регистрация на различни основания, регламентирани в Глава IX Регистрация, чл. 94 – чл. 100 от ЗДДС.
По отношение на хипотезата клонът да се регистрира в България за ДДС цели преди вливането на основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС (доброволна регистрация):
В запитването Ви не се съдържа информация относно извършването на независима икономическа дейност на територията на страната от българския клон на С. С оглед на това следва са се има предвид, че регистрацията по ЗДДС е неразделна част от регистрацията по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). На основание чл. 72, ал. 1от ППЗДДС не могат да се регистрират по ЗДДС лица, които нямат регистрация по ДОПК. Това означава, че лицето следва да е вписано в търговския регистър или регистър БУЛСТАТ.
За целите на ЗДДС данъчно задължено лице по този закон е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея. Съгласно разпоредбата на чл. 3, ал. 2 от ЗДДС, независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него.
Разпоредбите на ЗДДС не изискват регистрация по закона автоматично със започването на независима икономическа дейност от лицето. На основание чл. 100, ал. 1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице, за което не са налице условията за задължителна регистрация по чл. 96, ал. 1, има право да се регистрира по този закон.
По отношение на хипотезата клонът да се регистрира в България за ДДС цели в рамките на 14 дни от датата на вливането на основание чл. 132, ал. 1 от ЗДДС:
Съгласно чл. 132 от ЗДДС задължително се регистрира по този закон лице, което на основание чл. 10, ал. 1 от същия закон (преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон), придобие стоки и услуги от регистрирано лице.
Предвид изложената фактическа обстановка, че ще бъде извършено презгранично преобразуване, следва да се има предвид, че преобразуването с участие на дружества от държави-членки на Европейския съюз или други държави – страни по споразумението за Европейското икономическо пространство се извършва само чрез вливане и сливане, когато поне едно от участващите в преобразуването дружества е със седалище в друга държава-членка на Европейския съюз или в държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, и е от вид, посочен в Директива 2009/101/ЕО на Европейския парламент и на Съвета от 16 септември 2009 година за координиране на гаранциите, които критерии държавите-членки изискват от дружествата по смисъла на член 48, втора алинея от Договора, за защита на интересите на членовете и на трети лица с цел тези гаранции да станат равностойни, а участващите в преобразуването дружества със седалище в Република България са капиталови, с изключение на инвестиционни дружества от отворен тип. Не може да се извърши преобразуване, когато някое от участващите в преобразуването дружества е със седалище извън Европейския съюз или правото на държавата членка, което се прилага за някое от участващите в преобразуването дружества, не допуска такова преобразуване, както и когато преобразуващо се дружество със седалище в Република България притежава земя, а новоучреденото или приемащото дружество е със седалище извън Република България. Тази забрана се прилага съобразно условията, произтичащи от присъединяването на Република България към Европейския съюз.
Правилата на глава шестнадесета, раздел V от Търговския закон се прилагат по отношение на участващо в преобразуването дружество със седалище в Република България, а когато приемащото или новоучреденото дружество е със седалище в Република България – и относно заявяването за вписване, вписването и действието на вписването.
Предвид изложеното и при положение, че презграничното преобразуване на А бъде извършено по реда на глава шестнадесета от Търговския закон, ще е налице изпълнение на конкретния фактически състав на разпоредбата на чл. 10, ал. 1, т. 1 от ЗДДС и по отношение на прехвърлените в резултат на преобразуването права, задължения и фактически отношения няма да бъде налице доставка по смисъла на закона. За приемащото лице – българския клон на С (преобретателя) възниква задължение за регистрация по ЗДДС по реда и условията на чл. 132 от същия закон.Регистрацията по ЗДДС се извършва с подаване на заявление за регистрация в 14-дневен срок от вписване на обстоятелството по чл. 10, ал. 1 от ЗДДС в търговския регистър. В чл. 132, ал. 3 от ЗДДС е посочено, че датата на регистрацията в случаите по чл. 132, ал. 1 от ЗДДС е датата на вписване на обстоятелството по чл. 10 в търговския регистър. Съгласно изричната разпоредба на чл. 10, ал. 2 от ЗДДС при преобразуване на търговско дружество по реда на глава шестнадесета от Търговския закон лицето, което получава стоките или услугите, е правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит.
По отношение на посоченото обстоятелство, че преобразуващото се дружество А ще бъде прекратено без ликвидация, предвид разпоредбата на чл. 107, т. 4, буква „“а““ от ЗДДС, за същото ще възникне задължение за дерегистрация. С оглед на това прехвърлянето на активи от преобразуващото се дружество попада в хипотезата на разпоредбата на чл. 111, ал. 2, т. 3 от ЗДДС.
При изпълнение на посочените по-горе условия, Вашето разбиране, изложено в запитването по отношение на регистрацията по реда на ЗДДС, ще е в съответствие със законовите разпоредби.
Относно въпросите, свързани със СИДДО:
По отношение на възможността чуждестранното юридическо лице – Б да реализира доходи в резултат на вливането, следва да се посочи, че спрямо тези доходи намират приложение разпоредбите на чл. 149, ал. 4 – 7 от ЗКПО. По силата на чл. 149, ал. 4 доходите, реализирани от чуждестранни юридически лица, които са акционери или съдружници в местни преобразуващи се дружества, от придобиване на акции или дялове в резултат на преобразуване се облагат или освобождават от данък при източника по общия ред на закона към датата на преобразуването. Доходите, реализирани от ирландско местно лице от прехвърляне на акции или дялове от българско дружество, подлежат на освобождаване от данък при източника съгласно чл. 13, ал. 5 от СИДДО, освен ако акциите в А, които не се котират на фондова борса, придобиват своята стойност или по-голяма част от своята стойност пряко или непряко от недвижимо имущество, разположено в България. Ако не са налице описаните условия, печалбата от прехвърляне на акции ще бъде освободена, ако са налице основанията за прилагане на СИДДО, удостоверени по съответния ред в зависимост от размера на реализирания доход. При наличие на основания за прилагане на СИДДО доходът ще бъде освободен от данък при източника и разпоредбата на чл. 149, ал. 5, 6 и 7 от ЗКПО, които са свързани с отложена изискуемост на съществуващо данъчно задължение, няма да намерят приложение.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ:
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

законодателството в областта на социалната сигурност), издаван при поискване от лицето или работодателя. Удостоверението се издава от институцията на държавата-членка, чието законодателство е определе

Изх. №24-31-8Дата:28.04.2011 год. Регламент № 883/2004, чл. 13(1); Регламент № 987/2009, чл. 14; Регламент № 987/2009, чл. 16.Във връзка с Ваше писмено запитване с вх.

ЗДДС, чл.21, aл. 4, т. 1,ЗДДС, чл.86, aл. 3

2_1567/18.10.2012г. ЗДДС чл.21, ал.4, т.1 и чл.86, ал.3 Българско дружество, регистрирано за целите на ЗДДС, е сключило договор за извършване на строителни услуги, с възложител

Приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства

Относно: приложение на Наредба № Н-18/13.12.2006г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройстваВъввръзка с Ваше писмо, постъпило., е изложена следната

ЗДДС, чл.24, aл. 1

5_20-00-1184/ 27. 08. 2008ЗДДС,чл.24,ал.1 Описана фактическа обстановка: Фирмата е регистрирана по ЗДДС. Фирмата извършва представяне на продукти на немска фирма на българския пазар/ търговци на

НООСЛБГРЧ, чл.11

5_23-29-202 /15.12.2010г.НООСЛБГРЧМЛ, чл.11;Фактическа обстановка:Възложител е внасял ЗОВ за изпълнител по граждански договор. В последствие разбира, че същото е самоосигуряващо се лице.Въпрос: Подлежат ли на възстановяване

rehber