заплащането на данък при придобиване на имущества по ЗМДТ при прехвърляне или издаване на констативен нотариален акт за право на собственост върху фиброоптична мрежа, Ви уведомяваме:

Изх. № 26-M-43
София 04.09.2006
ДО
«…….»ЕАД
В отговор на допълнително поставените въпроси относно заплащането на данък при придобиване на имуществапо ЗМДТ при прехвърляне или издаване на констативен нотариален акт за право на собственост върху фиброоптична мрежа, Ви уведомяваме:
Данък при придобиване на имущества се заплаща при възмездно придобиване на недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторни превозни средства /чл. 44, ал. 1 ЗМДТ/.
ЗМДТ не съдържа легално определение на вещноправното понятие «недвижими имоти». Ако се анализира употребата на това понятие в закона и по-спецално в нормите за данъчна оценка на недвижими имоти, представляващи Приложение № 2 към закона, които регламентират начина на определяне на данъчна оценка на сгради и земи, на незавършено строителство на сгради, право на строеж на сграда и право на ползване, но не и на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура, вкл. далекосъобщителни мрежи, се налага извода, че вещноправният термин „недвижими имоти” в ЗМДТ се използва със съдържанието, вложено от чл. 23 от Закона за кадастъра и имотния регистър /поземлен имот,сграда, самостоятелен обект в сграда/ и следователно данък при придобиване на мрежи и съоръжения на техническата инфраструктура не се дължи.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОР НАНАП:
/С. МАРКОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »