данъчно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на брак на лекарствени средства

Изх. № 24-34-700
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно третиране по реда на ЗДДС и ЗКПО на брак на лекарствени средства
УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН КУТЕВ,
Във връзка с Ваше запитване до Дирекция „ОУИ“ – гр. София, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-700, изразявам следното становище:
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че дружеството осъществява търговия с лекарствени продукти като поради спецификата на продуктите и сравнително високата им цена няма да може да реализира известни количества от тях в рамките на срока им на годност. Предвид това, че разпоредбата на чл.7, ал.2 от Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) забранява търговията с продукти с изтекъл срок на годност, възникват следните въпроси:
1.Бракуваните лекарствени продукти поради изтичане срока на годност влизат
ли в обхвата на чл.80, ал.2, т.5 от ЗДДС при наличие на чл. 7, ал.2 от ЗЛПХМ?
2.Каква е данъчната основа при продажба на загуба на лекарствени продукти?
3.Бракуваните лекарствени продукти поради изтичане срока на годност влизат
ли в обхвата на чл.28, ал.З, т.З от ЗКПО при наличие на чл. 7, ал.2 от ЗЛПХМ?
По първият поставен въпрос:
На основание чл.80, ал.2, т.5 от ЗДДС не се извършват корекции на ползван данъчен кредит по чл.79, ал.З от ЗДДС в случаи на „брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт“.
Констатираните случаи на изтекъл „срок на годност на лекарствен продукт“ по смисъла на §1, т. 72 от ДР на ЗЛПХМ са свързани със забраната за „вносът, търговията, лечението, профилактиката и диагностиката с лекарствени продукти с изтекъл срок на годност“. В този смисъл се счита, че бракуването на съответните лекарствените средства се извършва съгласно изискванията на нормативен акт и е приложима разпоредбата на чл.80, ал.2, т.5 от ЗДДС.
По вторият поставен въпрос:
Ако се приеме, че поставеният въпрос касае случаите на доставка на стока по чл.б,
ал.1 или някоя от хипотезите по ал.2 от ЗДДС, то данъчна основа по смисъла на чл. 26, ал.1 от ЗДДС се определя по реда на чл. чл. 26, ал.2 – 3 във връзка с ал.5-7 от същия закон.
Изключение от това правило за определяне на данъчната основа са случаите на доставка между свързани лица, когато съгласно изричната разпоредба на чл. 27, ал.З, т.1 от ЗДДС данъчната основа е пазарната цена (§1, т. 16 от ДР на ЗДЦС).
По третият поставен въпрос:
Съгласно чл.28, ал.2 от ЗКПО не се признават за данъчни цели счетоводните разходи от липси и брак на материални запаси. Изключение от този принцип законът допуска в случаите и при условията, изброени в ал.З на чл.28 и по-конкретно (във връзка с разглеждания казус), когато разходите се дължат на изтичане на срока на годност съгласно нормативен акт и в обичайните за съответната дейност размери.
Видно от цитираната разпоредба, същата изисква едновременно изпълнение на две условия, както следва: 1. срокът на годност на лекарствените продукти, установен в нормативен акт, да е изтекъл; 2. разходите от брак на тези лекарствени продукти да са в обичайните за съответната дейност размери.
По отношение на първото условие приложение намира разпоредбата на чл.7, ал.2 от ЗЛПХМ, която забранява търговията с лекарствени продукти с изтекъл срок на годност, както и определението на понятието “срок на годност“, дадено с § 1, т.72 от ДР на същия закон.
Когато са с изтекъл срок на годност лекарствените продукти подлежат на унищожаване или преработване по ред, установен с Наредба № 28 от 14 декември 2000г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата (издадена от МЗ, обн. ДВ бр.106/2000г.). За предаването и приемането на лекарствени продукти с изтекъл срок на годност се съставя приемно-предавателен протокол (чл.5 от Наредба № 28/2000г.).
По отношение на второто условие следва да се отбележи, че доколкото законът не дава определение на понятието “обичайни за съответната дейност размери“, то следва да се подложат на анализ данните на данъчно задълженото лице от предхождащи момента на бракуването периоди при аналогичен лекарствен продукт, търговските условия, браншова информация за брак на идентични лекарствени продукти и др.
Когато са спазени посочените по-горе две условия, счетоводните разходи за брак на лекарствени продукти не се регулират за данъчни цели, т.е. приложима е разпоредбата на чл.28, ал.З, т.З от ЗКПО.
//

Оценете статията

Вашият коментар