данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги и формиране на облагаем оборот за регистрация по този закон

Изх. № 24-34-70
Дата: 23.09.2010 год.
ЗДДС, чл. 21;
ЗДДС, чл. 102.
Относно: данъчно третиране по ЗДДС на доставки на услуги и формиране на облагаем оборот за регистрация по този закон
Във връзка с поставените въпроси във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № 24-34-70/07.04.2010г. е изложена следната фактическа обстановка относно установени обстоятелства при ревизия на физическото лице – ……………………. .
Посочено е, че ревизираното лице е получавало доходи по граждански договори, които са приложени към запитването, както следва:
-по договор със “………………“ АД, с предмет на договора – осигуряване на съдействие на възложителя по идентифициране на подходящи за закупуване вземания от банки и други финансови институции и лица, предоставяне на контакти, подготовка, организиране и уреждане на срещи с потенциални цеденти на такива вземания с цел сключване на договори, оказване на необходимата помощ и съдействие на възложителя при реализиране на придобити вземания с цел постигане на краен положителен финансов резултат за възложителя от съответната операция. Възнаграждението се определя в размер 1,9% от платената от възложителя цена по договора и допълнително възнаграждение за успех при реализация на вземането от възложителя в размер на 1,5% от платената от възложителя цена по договора. Дължимото възнаграждение се заплаща при постигнат положителен финансов резултат от стопанската операция, но не по-късно от 24 месеца от сключване на договора за цесия.
-по договор с “……“ ЕООД, с предмет на договора – консултации за изготвяне на успешен тригодишен бизнес план и оценка на целесъобразността му чрез различни икономически показатели срещу възнаграждение. Консултациите са въз основа на обстоен анализ на състоянието на дружеството на база предоставена от възложителя информация, книжа и документи. Изпълнителят следва да предвиди включително и възможностите за развитие на съществуващата база, активи, включително персонал, както и да предостави опции за оптимизиране на дейността, включително осъществяване на нови дейности, привличане на ресурси и/или управление на човешки ресурси.
Въпросите Ви са:
1.Следва ли доходите, получени в резултат на тези договори да се считат за доходи, формиращи облагаем оборот за целите на регистрацията по ЗДДС?
2.Следва ли да бъде възложена ревизия по ЗДДС на задълженото лице при положение, че към момента същото не е регистрирано по ЗДДС и в случай, че към момента за него не са налице обстоятелства за регистрация по ЗДДС?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададените от Вас въпроси на основание чл.10, ал.1, т.10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
1. Относно характера на формирания от ревизираното лице оборот:
Предвид въпроса, поставен от ревизиращия орган, а именно – дали извършените от лицето доставки по този договор формират облагаем оборот за целите на ЗДДС, следва да се определи характерът на доставките – дали същите са облагаеми по общия ред на ЗДДС или имат характер на освободени доставки по смисъла на глава четвърта от същия закон
1.1.Относно договор със “……………….“АД:
Съгласно чл. 46, ал.1, т.3 от ЗДДС в актуалната към 2008г. редакция, освободена доставка е сделката, включително договарянето, свързана с банкови сметки, преводи, плащания, дългове, вземания, чекове и други подобни договорни инструменти, без сделката по събиране на дългове и факторинг и отдаване под наем на сейфове.
Считаме, че предметът на договора по своя характер е оказване на съдействие и консултантски услуги и предвид обстоятелството, че услугите не попадат сред изрично посочените в обхвата на освободените финансови услуги, същите са облагаема доставка и данъчната им основа формира облагаем оборот за целите на ЗДДС.
1.2,Относно договор с “……“ЕООД:
Считаме, че услугите – предмет на договора на ревизираното лице с посоченото по-горе дружество, не попадат в изключенията, посочени в Глава четвърта -“Освободени доставки и придобивания“ от ЗДДС и така формулираните услуги са предмет на облагаема доставка на услуга по смисъла на ЗДДС.
Относно въпроса за необходимостта от възлагане на ревизия по ЗДДС: ОтносновторияВивъпроспреценкатазавъзлаганенаревизиясе извършва с
оглед наличие на обстоятелства, водещи до възникване на задължения по ЗДДС. В този случай приложимата разпоредба е чл. 102 от ЗДДС. Съгласно чл. 102, ал.1 от закона, когато орган по приходите установи, че лице не е изпълнило в срок задължението си за подаване на заявление за регистрация, той го регистрира с издаване на акт за регистрация, ако условията за регистрация са налице. Независимо, че към момента на ревизията не са налице условията за регистрация, ако в предшестващ период лицето е било длъжно, но не е подало заявление за регистрация в срок, се приема, че същото дължи данък за извършените от него облагаеми доставки и облагаеми вътреобщностни придобивания за периода от изтичането на срока за подаване на заявление за регистрация до датата, на която са отпаднали основанията за регистрация. Тъй като тези задължения са за данък върху добавената стойност, за установяването им следва да бъде възложена ревизия по ЗДДС. Задълженията се определят с ревизионен акт по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
В тази връзка с писмо на Изпълнителния директор на НАП с Изх. № 24-32-19/09 от 06.07.2010 г. е изразено становище относно приложението на чл. 102 от ЗДДС.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията

Вашият коментар