данъчното облагане на правото на строеж е формулиран изключително общо, поради което изразяваме следното принципно становище съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите л

Изх. № 24-34-702
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
УВАЖАЕМИ Г-Н
По повод Ваше писмено запитване, препратено в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-702 от 14.08.2007 г., Ви уведомявам следното:
Поставеният от Вас въпрос като физическо лице относно данъчното облагане на правото на строеж е формулиран изключително общо, поради което изразяваме следното принципно становище съгласно разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ):
1. По отношение на данъчното облагане на правото на строеж по реда на
ЗДДФЛ:
Съгласно разпоредбата на чл. 33, ал. 1 от ЗДДФЛ облагаемият доход от продажба или замяна на недвижимо имущество, включително на ограничени вещни права
върху такова имущество, се определя, като положителната разлика между продажната цена и цената на придобиване на имуществото се намалява с10 на сто разходи. Продажнатаценавключвавсичко
придобито
отлицето
във
връзка
с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари. В общиятслучай, ценатанапридобиване едокументално доказанатаценана придобиване на имуществото, а когато няма документално доказана цена на придобиване – нула.
Предвид разпоредбата на чл. 11 от ЗДДФЛ доходът се смята за придобит на датата на:
1 . плащането – при плащане в брой;
2.заверяването на сметката на получателя на дохода или получаването на чека –
при безналично плащане.
3.получаването на престацията – за непаричен доход.
В случаите, когато продажната цена се плаща на части в различни данъчни години, за всяка от тези данъчни години облагаемият доход се определя по следната формула:
където:
ОДДГ е облагаемият доход за данъчната година;
ПЦ е продажната цена;
ЦП е цената на придобиване;
ЧПП е частично полученото плащане през данъчната година.
Годишната данъчна основа за доходи от прехвърляне на права или имущество е облагаемият доход по чл. 33, придобит през данъчната година. Облагането е по реда на чл. 48 от ЗДДФЛ с данък върху общата годишна данъчна основа, с подаване на годишна данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ в срок до 30 април на годината, следваща годината на придобиването на дохода.
По отношение на данъчното облагане на правото на строеж по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)
С оглед на така зададения от Вас въпрос, касаещ прилагането на данъчното законодателство при прехвърляне на право на строеж, приложено, изпращаме Ви, становище на Националната агенция за приходите с Изх. № 91-00-261 от 04.09.2007 г., относно данъчното третиране на доставки, свързани със земя и сгради и вещни права върху тях по Закона за данък върху добавената стойност (в сила от 01.01.2007 г.).
Приложение: съгласно текста
//

Оценете статията

Вашият коментар