данъчно третиране по реда на ЗДДС на посреднически услуги, свързани с недвижими имоти.

Изх. №24-34-925
Дата: 01.02 .2008 г.
ОТНОСНО: данъчнотретиранепо редана ЗДДС напосреднически услуги, свързани с недвижими имоти.
Във връзка с Ваше писмено запитване до Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението“ – гр……., препратено по компетентност в ЦУ на НАП с вх.№ 24-34-925 от 19. 12. 2007 г., и на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството има сключен договор с фирма, регистрирана в Испания, като предмет на договора е извършването на организационни, проучвателни и консултантски услуги, свързани с предпроектни проучвания, относно строително-инвестиционни намерения за закупени недвижими имоти.
Въпросите, които поставяте са свързани с прилагането на чл. 21, ал. 2, т. 1 и ал. З от ЗДДС по отношение на осъществяваните доставки на услуги, свързани с недвижим имот.
Съгласно чл. 21, ал. 2, т. 1 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, мястото на изпълнение при доставка на услуга, свързана с недвижим имот е мястото, където се намира недвижимия имот, включително при:
– експертни услуги или услуги на посредници, свързани с недвижимия имот;
– услуги по подготовка и координация на строителните работи, свързани с
недвижимия имот, като архитектурни, инженерни, надзорни и други.
Видно от цитираната разпоредба, законът изрично регламентира, че доставката на услуги /включително посреднически, услуги по подготовка и координация на строителните работи, архитектурни, инженерни, надзорни/, свързани с недвижими имоти са с място на изпълнение там, където се намира имотът.
Предвид това, и доколкото в запитването е посочено, че се касае за услуги, свързани с недвижими имоти, които се намират на територията на РБългария, то мястото на изпълнение на доставки на услуги, свързани с тези недвижими имоти ще бъде на територията на страната. На основание чл. 82, ал. 1 от ЗДДС данъкът е изискуем от регистрираното по този закон лице – доставчик по облагаема доставка.
Относно въпросът, който задавате за прилагането на чл. 21, ал. З от ЗДДС по отношение на посреднически, услуги по подготовка и координация на строителните работи, архитектурни, инженерни, надзорни услуги свързани с недвижими имоти, необходимо е да имате предвид следното:
Съгласно чл. 21 ал. З от ЗДДС, мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където се намира седалището или постоянния обект на получателя, откъдето той извършва своята икономическа дейност, а когато няма такова седалище или обект -мястото на постоянния му адрес или обичайното му пребиваване, ако са налице едновременно следните условия:
1. получателят е лице, установено извън Общността, или данъчно задължено
лице, установенов държава членка, различна от държавата,където е установен
доставчикът;
2. доставяните услуги са с предмет посочен в чл. 21, ал. З, т. 2 от ЗДДС.
Следователно чл. 21, ал. З от ЗДДС се прилага, в случаите когато кумулативно
са изпълнени условията, съдържащи се в разпоредбата, т. е. получателя на услугата е лице, попадащо в хипотезите на т. 1 от същата разпоредба и доставяните услуги са сред изброените в т. 2 от същата разпоредба. Услугите, свързани с недвижими имоти не са сред посочените в чл. 21, ал. З, т. 2 от ЗДДС и в този смисъл разпоредбата не следва да се прилага в случаите, когато са налице доставки на посреднически услуги, услуги по подготовка и координация на строителните работи, архитектурни, инженерни, надзорни свързани с недвижими имоти, които се намират на територията на страната.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

право на приспадане на вноски по ЗЗО от годишната данъчна основа на местни физически лица получили доход от наем/ съгласно чл. 32 от ЗДДФЛ/. Лицето се самоосигурява през дружеството ХХ компания ООД,

Телефон: (02) 98593759Факс: (02) 987 7046 5. Изх. № 53-02-252/26.10.2010г. ЗДДФЛ чл. 31, ал.1; чл. 32; ЗЗО чл. 40, ал 1-3и ал. 5и чл. 40,

2_189/21.03.2018г.; ЗКПО чл.2, ал.1, т.1

2_189/21.03.2018г. ЗКПО чл.2, ал.1, т.1 В писмено запитване ваш изх.№=======., заведено в регистъра на Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика с вх. № ========. описвате

Прилагане на чл.53, ал.2 от ЗДДФЛ

Относно: Прилагане на чл.53, ал.2 от ЗДДФЛУВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,В отговор на направеното от Вас запитване с писмо вх.№ 19-00-100 от 31.10.2008 г. при Дирекция „ОУИ”………..и методологическите

НООСЛБГРЧ, чл.1, aл. 1,НООСЛБГРЧ, чл.2, aл. 4

5_23-22-373/04.06.2008 НООСЛБГРЧ, чл.1, ал.1, чл.2, ал.4Фактическа обстановка: самоосигуряващо се лице се е осигурявало авансово за периода 10-12.2006г. върху осигурителен доход 400 лева. При попълване на

Прилагане разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 9 от Кодекса за социално осигуряване; § 1, т. 26, буква к от допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица; чл. 26 и 3

Изх. № 24-34-127Дата:17.02.2014 год.ЗКПО, чл. 26, т. 7;ЗКПО, чл. 31, ал. 1, т. 15;КСО, чл. 4, ал. 1, т. 9.Относно: Прилагане разпоредбата на чл. 4,