ЗДДС, чл.12, aл. 1,ЗДДС, чл.6,ЗДДС, чл.9

Изх. № 24-31-371
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Във връзка с писмо от Църковното настоятелство на църква с вх. № 3770 на дирекция „ОУИ“-гр. Варна и препратено ни с писмо с вх. № 24-31-371 на ЦУ на НАП-гр. София изразявам следното становище:
1. При следната фактическа обстановка.
Църковно настоятелство е получило дарение в размер на за възстановяване на камбанарията на църквата. Църковното настоятелство сключва договор за изпълнение на СМР по възстановяване на камбанарията с изпълнител.
2. В тази връзка е поставен следния въпрос: Освободена сделка ли е по ЗДДС извършените ремонтни работи по възстановяване на църковния храм от страна на изпълнителя ?
На основание чл. 6 и чл. 9 от ЗДДС, във връзка с чл. 12, ал.1 от ЗДДС, облагаема доставка е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл. 6 и 9, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от данъчно задължено лице, освен в случаите, в които този закон предвижда друго.
В случаите, когато се извършва строителна услуга от изпълнител, който се явява доставчик, а получател е църквата, която услуга се състои в възстановяване на църковния храм е приложим чл. 21, ал.2 от ЗДДС. С оглед на това, че храма се намира на територията на България то тази услуга е с място на изпълнение на територията на България. В случай, че доставчикът е регистрирано по ЗДДС лице, данъкът е изискуем от него по облагаемата доставка на строителната услуга и същият е длъжен да го начисли, съобразно разпоредбата на чл. 86, ал. 1 от ЗДДС.
В Глава четвърта „Освободени доставки и придобивания“ от ЗДДС са регламентирани изчерпателно доставките, които са освободени, но конкретната хипотеза не попада в тези доставки.
С оглед на факта, че сте приложили удостоверение, че църквата е паметник на култура, Ви информирам, че в случая е неприложима разпоредбата на чл. 42 от ЗДДС, с която се регламентират освободени доставки, във връзка с култура. Тези доставки са изрично посочени, които са следните:
1. продажбата на билети от културни организации и институти по Закона за закрила и
развитие на културата за:
а) циркови, музикални и музикално-сценични спектакли и концерти, с изключение на
билетите за барове, вариетета и еротични спектакли;
б) музеи, художествени галерии, библиотеки и театри;
в) зоологически и ботанически градини;
г) архитектурни, исторически, археологически, етнографски и музейни резервати и
комплекси;
2. дейността на Българското национално радио, Българската национална телевизия и
Българската телеграфна агенция, за която получават плащане от републиканския
бюджет.
Не е приложима и разпоредбата на чл. 43 от ЗДДС, която регламентира освободените доставки свързани с вероизповедания. Това са следните доставки: на стоки и извършването на услуги от Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията, когато доставката е свързана с осъществяването на тяхната религиозна, социална, образователна и здравна дейност.
//

Оценете статията

Вашият коментар