данъчно третиране по реда на ЗКПО на приходи от лихви по банкови сметки на ФК

Изх. № 24-30-136
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно третиране по реда на ЗКПО на приходи от лихви по банкови сметки на ФК
Във връзка с Ваше запитване до Дирекция „ОУИ“ – гр. Бургас, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-30-136, изразявам следното становище:
От изложената в запитването фактическа обстановка е видно, че ФК е регистриран по реда на чл.134 (отм.) от Закона за лицата и семействата като юридическо лице с нестопанска цел.
Съгласно чл.4, ал.1 от ЗКПО (отм.) юридическите лица, които не са търговци, включително бюджетните предприятия и организациите на вероизповеданията, се облагат за печалбата и доходите им, получени от сделки по чл. 1 от Търговския закон, извършвани по занятие, включително от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество. Като юридическо лице с нестопанска цел ФК подлежи на облагане по реда на тази разпоредба, т.е. следва да се облага за печалбата и доходите си, получени от сделки по чл. 1 от Търговския закон, извършвани по занятие, включително от отдаване под наем на недвижимо и движимо имущество.
На основание чл.6, ал.1, т.2 от ЗКПО (отм.) местните юридически лица, които не са търговци, са данъчно задължени по този закон лица, когато извършват стопанска дейност или отдават под наем движимо или недвижимо имущество.
Приходите от лихви по банковите сметки на футболния клуб не трябва да се разглеждат изолирано от цялостната му дейност. Като юридическо лице с нестопанска цел футболният клуб би могъл да разполага със средства в банковите си сметки, придобити както по повод осъществяване на основната му – нестопанска дейност, така и със средства, придобити в резултат на извършване на сделки по чл.1 от Търговския закон. В този смисъл данъчното третиране на лихвите по банковите сметки трябва да съответства на данъчното третиране на сумите, върху които са начислени тези лихви. Следователно, ако се касае например за средства от дарения, депозирани в банка, то
лихвите върху тях не би следвало да бъдат третирани като доход, подлежащ на облагане по реда на ЗКПО. Респективно, ако депозираните средства са с произход от стопанската дейност на лицето, то и лихвите върху тях следва да участват при формиране на облагаемата печалба по реда на ЗКПО.
В писмо № 24-00-1393/05.07.2004г. на Главна данъчна дирекция е възприето идентично на описаното данъчно третиране и по отношение на облагането на бюджетните предприятия. С оглед на това, че основанията за квалифициране на бюджетните предприятия и на юридическите лица с нестопанска цел като данъчно задължени по ЗКПО лица са едни и същи, в конкретния случай цитираното писмо може да послужи и при извършване на ревизията на футболния клуб.
Предвид гореизложеното считам, че приходите от лихви по банкови сметки, чийто източник са средства, получени от трансфер на права върху футболист, както и приходите от лихви по предоставен от Сдружението заем, следва да участват при определяне на облагаемата печалба по реда на ЗКПО.
//

Оценете статията

Вашият коментар