прилагане па чл. 118, ал. 1 и 2 от ЗДДС.

Изх. № 24-30-13
Дата: 27.06.2008 год.
ЗДДС, чл. 118, ал. 1;
ЗДДС, чл. 118, ал. 2.
ОТНОСНО: прилагане па чл. 118, ал. 1 и 2 от ЗДДС.
Във връзка с Ваше писмено запитване, постъпило в ЦУ на НАП, и заведено с вх. № 24-30-13 от 20. 05. 2008 г., и на основание чл. 10. ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, Ви уведомявам следното:
Въпросите, поставени в запитването, касаят следното:
Следва ли да се издава касова бележка, предвид нормата на чл. 118, ал. 2 от ЗДДС, в случаите на предоставяне на услуги по настаняване на туристи, извършвано от хотелиер, когато туриста заплаща услугата с ваучер?
Съгласно чл. 118, ал. 1, и 2 от Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/, всяко регистрирано и нерегистрирано по този закон лице е длъжно да регистрира и отчита извършените от него доставки/продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, независимо дали е поискан друг данъчен документ, а получателят е длъжен да получи фискалната касова бележка и да я съхранява до напускане на обекта. Фискалната касова бележка /фискалният бон/ е хартиен документ, регистриращ продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства, издаден от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип, за което е заверено свидетелство за регистрация.
Според дефиницията дадена в § 1. т. 11 от ДР на Закона за туризма /ЗТ/, “Туристически ваучер“ е документ под отчет, издаден от регистриран туроператор, който удостоверява съществуването на договор между туроператора и туриста като потребител на туристическата услуга.
Съгласно разпоредбата на чл. 25, ал. 1 и 2 от ЗТ, туристическият ваучер се издава за вътрешен и изходящ туризъм само от регистриран туроператор, или от туристически агент само от името и за сметка на регистриран туроператор.
Туристическият ваучер се издава на туриста след сключване на договор за организирано пътуване, с който туроператорът се задължава да предостави туристическо пътуване с обща цена на потребителя срещу заплащане на определена цена, по смисъла на чл. 30. ал. 1. във връзка с чл. 25, ал. 4 от ЗТ. Като елементи от задължителните реквизити, които следва да се съдържат в туристическия ваучер се посочва и:
•списък на предплатените услуги, включени в туристическото пътуване;
•дати за изпълнение на първата и последната услуга;
•контрагенти по изпълнение на услугите;
•срок и начин на плащане.
Видно от цитираните разпоредби и предвид чл. 27, ал. 2 от ЗТ организираните туристически пътувания с обща цена се формират от регистриран туроператор и се предлагат за продажба от него и/или чрез туристически агенти. Аргумент в същата посока е и дефиницията дадена в § 1, т. 7 от ДР на ЗТ, според която “Туроператорска дейност“ е организирането на групови или индивидуални туристически пътувания с обща цена и продажба на пътувания пряко и/или чрез туристически агент по договор и ваучер на краен потребител.
Следователно, туристическият ваучер е документ, който удостоверява съществуването на договор между туроператора и туриста, като потребител на туристическата услуга и потвърждава нейното плащане, т. е. доказва, че туриста е заплатил общата цена, формирана от туроператора за предоставянето на пакет от услуги. Отчитането на платените в брой от туриста суми се извършва както следва:
1.с фискално устройство на туроператора или
2.с фискално устройство на агента, когато това устройство е програмирано да
отчита този оборот в отделен департамент. В тези случаи сумите не се считат за оборот
на агента.
В този смисъл, при предоставянето от туриста на хотелиера на ваучер за предплатени услуги, не следва да се прилага разпоредбата на чл. 118 от ЗДДС, предвид това, че отчитането на платените суми е извършено при плащането на услугата от туриста на туроператора /агента/. Необходимо е да се има предвид, че предоставянето на ваучер за предплатени услуги, следва да се разграничава от случаите, в които туриста заплаща предоставянето на услуги, различни от платените с определената цена на туроператора.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
//’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »