Запитване, свързано с Приложението на чл. 5 от ДОПК

Изх. № 24-30-144
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: Запитване, свързано с приложението на чл. 5 от ДОПК
УВАЖАЕМА ГОСПОЖО ДУЛЕВА,
По повод на Ваше запитване, относно възможността за прилагане на чл. 5 от ДОПК и примерно изброените в писмото хипотези, Ви уведомявам за следното:
Принципът на служебното начало, уреден в чл. 5 от ДОПК гласи, че органите по приходите и публичните изпълнители са длъжни служебно, когато няма искане от заинтересованите лица, да изясняват фактите и обстоятелствата от значение за установяване и събиране на публичните вземания, включително за прилагането на определените в закона облекчения.
Това означава, че органите по приходите не трябва да бъдат изрично сезирани от заинтересованите лица да установят едно или друго обстоятелство в съответното производство, а следва да изясняват самостоятелно и независимо /чл. 4 от ДОПК/ и обективно /чл. З от ДОПК/ фактическа обстановка и обстоятелствата от значение за установяването и събирането на вземанията.
В производството по установяване на вземанията, органът по приходите следва да изясни на базата на наличните документи, факти и обстоятелства, с всички допустими от ДОПК средства точния вид и размер на вземането, както и дали това вземане е било правилно изчислено и внесено по съответните сметки и кодове за вид плащане /параграфи/ от задълженото лице.
Установяването на всички тези факти и обстоятелства ще има значение при последващо събиране на невнесеното или допълнително установеното вземане, както и на внесени неправилно или надвнесени от лицето суми.
Както е посочено в писмото Ви, в т. 1.1 от процедура ОПЗ – 1 за осчетоводяване на платежни документи е предвидено единствено възможността такова прехвърляне на суми по кодове за вид плащане да става само след изрично подадена молба от задълженото лице, но не и по инициатива на органа по приходите.
С оглед на това, по зададените от Вас въпроси, принципът на служебното начало ще е приложим в следните случаи:
1.Когато задълженото лице правилно е попълнило всички реквизити на платежното
нареждане, но обслужващата банка неправилно е насочила превода по друга сметка. В тези
случаи при съпоставяне на първичния документ /платежното нареждане/ с превода, отдел
„ОПЗ“ коригира грешката на банката и прехвърля сумите по вярната сметка.
2.Когато ревизионният акт е влязъл в сила, т. е. минали са сроковете на обжалване,
на база на констатациите /описаните случаи на неправилни преводи по кодове за вид
1
плащане и сметки от органа по приходите/, служителите от отдел «ОПЗ» извършват поправката.
Извън посочените по-горе случаи, а именно, в хипотезата на прехвърляне на суми по сгрешени кодове за вид плащане от сметката на ДОО в сметките на други/ фондове /например от ДОО към ДЗПО/ и обратно, не е допустимо прилагането на служебното начало и събирането на вземанията за осигурителни вноски без изрична молба на лицето, тъй като това би променило вида на задължението му.
//

Оценете статията

Вашият коментар