данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за безплатно предоставена на работниците минерална вода

Изх. № 24-34-862
Дата: ………. г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
Относно: данъчно третиране по реда на ЗКПО на разходи за безплатно предоставена на работниците минерална вода
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
Във връзка с Ваше запитване до ТД „ГДО“, препратено по компетентност в ЦУ на НАП и заведено с вх. № 24-34-862., изразявам следното становище:
В запитването е описана следната фактическа обстановка: Дружеството е приело решение в изпълнение на което в производствените помещения са разположени автомати за минерална вода. Тази вода ще се ползва от работниците, за което са изложени и мотиви в запитването. Автоматите са с възможност да се консумира топла минерална вода и да се приготвя чай или кафе.
Във връзка с изложеното се поставя следният въпрос: Фактурираната минерална вода, признава ли се като разход за охрана на труда или представлява социален разход облагаем с данък върху разходите на основание чл. 204 от ЗКПО ?
„Социални разходи, предоставени в натура“ са отчетените като разходи социални придобивки по чл.294 от КТ и предоставени по реда и начина, определени от чл.293 от КТ или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки / § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО/. Чл. 294 от КТ включва в кръга на социалните придобивки осигуряването на „организирано хранене съобразно рационалните норми и специфичните условия на труд“ – т. 1 от чл. 294 от КТ. Данъчните закони не съдържат определение на понятието „храна“ за данъчни цели. Законово определение на това понятие е дадено в т. 12 от § 1 от ПЗР на Закона за храните – ДВ, бр. 90 / 1999 г. Като изброява отделните „групи храни“ законът включва в тях и „безалкохолни напитки и бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води“
Предоставянето на минералната вода става по ред и начин определени от ръководството на предприятието. Предоставянето е в натура, защото липсват каквито и да било парични взаимоотношения между лицето, което предоставя, и лицето, което получава социалните придобивки.
Пред вид изложеното считам, че водата се предоставя като социална придобивка по чл. 294 от КТ, по ред и начин определени от ръководството на предприятието – § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО. В този случай данъчното третиране е в съответствие с разпоредбата на чл. 204, т. 2 от ЗКПО т.е. като социални разходи предоставени в натура.
От изложените в писменото запитване съображения е видно, че минералната вода се предоставя не в изпълнение на нормативен акт. Т.е. не по реда на чл.285, ал.1 от Кодекса на труда и Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за определяне условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към нея – обн., ДВ, бр. 1/2006 г. В тази връзка следва да се отбележи, че в конкретния случай е неприложима разпоредбата на чл. 11 от ЗКПО, съгласно която разходите, определени като задължителни с нормативен акт, се признават за данъчни цели и не се облагат с данък върху разходите.
//

Оценете статията

Вашият коментар