fbpx

данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) на неустойка по договор за концесия

Изх. № 04-18-1
Дата: 18.02.2014 год.
ЗДДС, чл. 26, ал. 1;
ЗДДС, чл. 26, ал. 2;
ППЗДДС, чл. 84.
Относно: данъчно третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) на неустойка по договор за концесия
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № …………. г. е посочено, че по повод осъществен контрол от Министерство на ……………………. по изпълнение на договор за предоставяне на концесия е констатирана забава в изпълнение на задължение на концесионера, което е основание за налагане на неустойка и в тази връзка е поставен въпрос относно данъчното третиране по ЗДДС и ППЗДДС на тази неустойка.
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, изразявам следното становище:
Данъчната основа съгласно чл. 26, ал. 1 и ал. 2 от ЗДДС е стойността, върху която се начислява или не се начислява данъкът, в зависимост от това, дали доставката е облагаема, или освободена, като същата се определя на базата на всичко, което включва възнаграждението, получено от или дължимо на доставчика във връзка с доставката, от получателя или от друго лице, определено в левове и стотинки, без данъка по този закон. Не се смятат за възнаграждение по доставка всякакви плащания на неустойки и лихви с обезщетителен характер.
Видно от цитирания законов текст неустойката не е елемент от данъчната основа на доставката, поради което не дава отражение при определяне на данъчната основа, както на доставката на концесионера, така и на доставката на концедента.
Съгласно чл. 84 от ППЗДДС за документирането на неустойките не се издава данъчен документ, а същите се документират с издаване на документ, удостоверяващ плащането им.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ ЗА
ПРИХОДИТЕ
/БОЙКО АТАНАСОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest
Scroll to Top